Elgku. Foto: E. Solberg, NINA

Overvåkingsprogrammet for hjortevilt

Overvåkingen av hjortevilt gir informasjon om utviklingen i avskytning, bestandskondisjon, tetthet og bestandsstruktur i norske hjorteviltbestander.

Fakta

Mål: Programmet skal fungere som et økologisk varslingssystem som kan gi grunnlag for å vurdere utviklingen i ville bestander av elg, hjort og villrein og deres livsmiljø.

Oppstart: 1991

Budsjett/tildeling 2015/2016: 4 600 000

Utføres av: Norsk institutt for naturforskning

Analyser og rapportering: Overvåking av artene elg, hjort og villrein. Årlige analyser, rapport hvert andre år. Siste rapport var en oppsummeringsrapport for perioden fra 1991 til 2011. Ny rapport kommer i slutten av 2015.

Overvåkingsområder: Overvåkingen gjennomføres i flere ulike overvåkingsregioner, fordelt på 7 områder for elg, 5 områder for hjort og 7 områder for villrein. Ett av villreinområdene ligger på Svalbard.

Status

  • Jaktåret 2014/2015 ble det skutt ca. 33 000 elg, 35 000 hjort og nesten 8000 villrein i Norge, noe som er relativt likt de fjorårets fellingsresultat. Antall dyr skutt under jakt har imidlertid økt de siste tiårene.
  • De siste årene er det registrert mellom 8000 og 9000 påkjørsler av hjortevilt på veg og jernbane. Dette tallet har økt i takt med økt bestandstetthet de siste tiårene. Jaktåret 2013/2014 var det rapportert ca. 8400 påkjørsler i Hjorteviltregisteret, av disse døde minst 5900.
  • Overvåkingsprogrammet gir informasjon om utviklingen i bestandene. Tetthet, bestandskondisjonen og kalveproduksjon varierer mellom ulike deler av landet.
  • Tall på slaktevekter, antall dyr felt under jakt, påkjørsler og andre bestandsindekser er åpnet tilgjengelig i Hjorteviltregisteret (se lenke i høyremenyen). For en samlet vurdering av hjorteviltbestandenes utvikling henviser vi til rapportene under.

 

Kartet viser de ulike overvåkingsområdene for elg, hjort og villrein. I tillegg er det ett overvåkingsområde for rein på Svalbard. Kartet er laget av NINA.

Viktige viltressurser

Hjortevilt utnyttes av jegere og jaktrettshavere til rekreasjon og økonomisk inntjening. Etter flere tiår med bestandsvekst er det nå et bredt tilbud relatert til hjorteviltjakt. Samtidig medfører de høye bestandstetthetene økt konkurranse om matressursene, redusert bestandskondisjon og produktivitet, og økende samfunnskostnader i form av trafikkulykker og beiteskader på skog og innmark i enkelte områder.

Ved å overvåke et utvalg av representative bestander får vi informasjon om utviklingen i avskytning, bestandskondisjon, tetthet og bestandsstruktur i norske hjorteviltbestander. I tillegg inkluderer vi i økende grad informasjon om utviklingen i beiteressurser, beitetrykk og omfanget av beiteskader i skog. Ved aktiv bruk av dette materialet, lærer vi mer om årsakene til den utviklingen vi observerer og bidrar til en mer presis forvaltning av disse artene.

Publikasjoner

Hjortevilt 1991-2011 – Oppsummeringsrapport fra Overvåkingsprogrammet for hjortevilt NINA Rapport 885

Hjortevilt 2009 – Årsrapport fra Overvåkingsprogrammet for hjortevilt. NINA Rapport 584

Relaterte lenker