Nordsjøen er i stor grad påvirket av menneskelig aktivitet som petroleumsutvinning og fiskeri. Foto: Norsk olje og gass, Flickr

Nordsjøen

Nordsjøen er et av de mest trafikkerte havområdene i verden, og er det norske havområdet som tilføres mest forurensning fra landbaserte kilder. I tillegg til aktivitet som fiskeri og olje- og gassutvinning, er havområdet omringet av tett befolkede og høyt industrialiserte land. Det er knyttet betydelig bekymring til effektene på Nordsjøen fra miljøgifter, næringssalter, bunntråling og annet fiske, klimaendringer og havforsuring.

For å legge til rette for verdiskaping gjennom bærekraftig bruk av ressursene, har Norge laget en helhetlige forvaltningsplaner Nordsjøen og Skagerrak. Arbeidet med har vært ledet av Miljødirektoratet, og planen ble lagt fram av Regjeringen i 2013.

Relaterte lenker