Økosystembasert forvaltning

Mennesket er en del av økosystemet, og vi påvirker det gjennom våre aktiviteter. Økosystembasert forvaltning betyr å tenke helhetlig forvaltning av natur og naturressurser, og det er den menneskelige aktiviteten som må forvaltes slik at økosystemenes funksjon og struktur opprettholdes.

Begrepet Økosystembasert forvaltning ble i marin sammenheng satt på dagsorden i Norge i St.meld. nr. 12 (2001-2002) Rent og rikt hav, hvor det heter:

"Økosystemtilnærming til havforvaltning er en integrert forvaltning av menneskelige aktiviteter basert på økosystemenes dynamikk. Målsetningen er å oppnå bærekraftig bruk av ressurser og goder fra økosystemene og opprettholde deres struktur, virkemåte og produktivitet."

Malawi-prinsippene

Utvikling og implementering av økosystemtilnærming i Konvensjonen om biologisk mangfold (Biodiversitetskonvensjonen) baseres på et sett på tolv prinsipper som ble utarbeidet i Malawi i 1998. Prinsippene ble utviklet av eksperter fra universiteter, myndigheter og interesseorganisasjoner.

Prinsipper for økosystembasert forvaltning

Følgende punkter er hentet fra Malawi-prinsippene, som utgjør grunnstammen i den økosystembaserte forvaltningen.

  • Forvaltningen må bygge på en felles visjon og alle relevante interessegrupper må bli involvert i arbeidet.
  • Når vi planlegger og forvalter, må vi tenke helhetlig og ha entydige mål. Forvaltningen må åpne for å gjøre endringer når ny kunnskap kommer til.
  • Forvaltningen av et område/økosystem må ta hensyn til langtidseffekter og til mulige effekter i tilgrensende områder/økosystemer.
  • Et hovedmål i forvaltningen er å bevare økosystemenes struktur og funksjon. De ulike arter og leveområder må derfor forvaltes i sammenheng.
  • Forvaltningsmålene må sikre bærekraftig bruk/utvikling og må også gjenspeile de valgene samfunnet tar. Forvaltningen må baseres på "føre-var-prinsippet", "forurenser-betaler-prinsippet", og prinsippet om å forebygge. "Best tilgjengelig teknologi" (BAT) og "Best miljømessig praksis" (BEP) bør tas i bruk.
  • Man må ha koordinerte programmer for overvåking, vurderinger, gjennomføring og kontroll/håndheving.

Direktoratets rolle

Miljødirektoratets rolle er å være pådriver for å videreutvikle og legge til rette for en helhetlig økosystembasert forvaltning på tvers av de ulike sektorenes ansvarsområder. Gjennom å bidra inn i ulike prosesser som angår forvaltning av hav og kyst, setter vi økosystembasert forvaltning på dagsorden. Også i eget regelverk er prinsippene om økosystembasert forvaltning sentrale.

Økosystembasert forvaltning i praksis

Både naturmangfoldloven og vannforskriften er lovverk som tar utgangspunkt i en økosystembasert forvaltningsmodell. Likeledes er de tre helhetlige forvaltningsplanene for havområdene gode eksempler på hvordan økosystembasert forvaltning kan gjennomføres i praksis.

Relaterte lenker