Sommerdag i fjellet. Foto: Liv Elisabeth Ryen Svergja

Om Forollhogna nasjonalpark

Forollhognaområdet er ikke tilrettelagt for friluftsliv. For bygdene rundt nasjonalparken er området likevel mye brukt sommer som vinter. Her finner du lett tilgjengelig stillhet.

I vannene fiskes det fjellørret, og hver høst feller jegere den årlige kvoten med reinsdyr og bidrar med det til at reinsdyrstammen ikke blir større enn områdets bæreevne. Lett tilgjengelig, og med et variert terreng, byr Forollhogna på rike naturopplevelser for både store og små fjellvandrere. Pilegrimsleden til Nidaros (Østerdalsleden) krysser nasjonalparken.

Et vennlig og vakkert fjellområde

Forollhogna nasjonalpark er ei fjellvidde med runde terrengformasjoner og slake hellinger. Mellom avrunda og bølgende fjell ligger frodige myrer og blanke fjellvann.

I fjellsidene sildrer småbekker ned mot skogkledte seterdaler som stråler utover mot fjellbygdene i Nord-Østerdalen og Gauldalen.

Nasjonalparken ligger fra ca 500 m.o.h. opp til høyeste punkt; Forollhogna, som med sine 1 332 m.o.h. er et landemerke som er synlig i mils omkrets. Området ligger geologisk innenfor Trondheimsfeltet, og er dominert av fylitt og glimmerskifer. Dette er lettoppløselige og kalkrike bergarter som gir god tilgang på plantenæring, og grunnlag for et svært rikt plante- og dyreliv. Fjellområdet fremstår som frodig og grønt, og lavvokste urter og gras trives nesten helt opp til toppen av Forollhogna.

Dyr, planter og fugler

Med det rike og varierte plantelivet ligger forholdene godt til rette for et rikt dyreliv. På de mange fjellmyrene finner man også et yrende liv av ender og vadefugler.

Næringsrik berggrunn

Berggrunnen er næringsrik og forvitrer lett. Det gir et variert og spennende planteliv. På de høyeste toppene (Forollhogna 1332 moh) dominerer mose, lav og hardføre høyfjellsplanter. Ned etter fjellsidene blir vegetasjonen frodigere med innslag av vier og kjerr. I dalbunnen og ut over myrene vokser fjellbjørk og høge stauder langs elvebredden. Blant plantene i nasjonalparken finnes flere sjeldne arter, enkelte av disse er oppført på nasjonale lister over truete arter.

Yrende liv på fjellmyrene

Fjellet er også rikt på små og store våtmarksområder. På de mange fjellmyrene er det et yrende liv av ender og vadefugler. Av de 4 kjente artene med fjellender i Norge, hekker samtlige innenfor grensene av nasjonalparken. Også rovfuglene lever godt i området og kongeørn, jaktfalk og myrhauk er stadig på leiting etter byttedyr blant rein, fugl og smågnagere.

Godt fjell for dyrelivet

Med det rike og varierte plantelivet ligger forholdene godt til rette for et rikt dyreliv. Norge har et særlig inter-nasjonalt ansvar for å ta vare på leveområdene til den ville, arealkrevende og sårbare fjellreinen.

Forollhogna er ett av få steder i landet hvor vill-reinstammen fremdeles har intakte sommer- og vinterbeiter i et sammen-hengende område uten veier eller andre tyngre inngrep.
For framtida er det viktig at vi unngår ny bruk av Forollhogna nasjonalpark som ikke er i tråd med fjellbygdenes beste tradisjoner for å verne om reinsfjellet. Jerv og fjellrev finnes også rundt Forollhogna selv om antallet er svært begrenset.

Et viktig fjellområde for bygdene

Gjennom generasjoner har fjellområdet vært viktig for jakt og fangst, og som beiteområde for bufe fra seterdalene som omkranser nasjonalparken.

Det finnes spor etter jakt og fangst fra gammelt av, og senere spor etter samisk aktivitet. I dag beiter sau på irrgrønne snøleier sommerstid og lokalbefolkningn bruker området til jakt og fiske. 

 

Relaterte lenker