Besseggen, Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Direktoratet og reiseliv

Vårt arbeid med miljøtilpasset reiseliv har utgangspunkt i den politiske målsetningen om å øke bruken av naturområder. Økt bruk skal gi grunnlag for sysselsetting og verdiskaping i distriktene. Samtidig er det viktig at naturbruken er bærekraftig.

Miljødirektoratet arbeider for å bevare og styrke naturmangfoldet og legge til rette for friluftsliv. Vi skal også legge til rette for utviklingen av et naturbasert reiseliv, samtidig som vi tar vare på naturverdiene og mulighetene for friluftsliv.

Naturen som trekkplaster

Natur og kultur gjør Norge til et attraktivt reisemål, både for norske og utenlandske turister. Regjeringen og Stortinget ønsker derfor at natur og kultur, og ikke minst nasjonalparkene, skal brukes i markedsføringen av landet.

For å ta vare på noen av de fineste og mest verdifulle norske naturområdene er de vernet etter naturmangfoldloven, slik at dyre- og planteliv, landskap og andre naturkvaliteter tas vare på for ettertiden. Reiselivsnæringen kan ha stor påvirkning på naturen på linje med andre mer tradisjonelle måter å bruke natur og naturgrunnlaget på.

Når det gjelder reiseliv, fokuserer vi blant annet på:

  • skape eksempler på reiseliv som ikke forringer naturverdiene.
  • være en samarbeidsaktør for bærekraftig reiseliv i Norge
  • være en tydelig forvaltningsmyndighet i forhold til bærekraftig reiseliv.

Politiske føringer

Stortinget behandlet våren 2003 spørsmålet om bærekraftig bruk av fjellområdene, vern og verdiskaping gjennom den såkalte Fjellteksten, som er en stortingsproposisjon. Der la Regjeringen vekt på å synliggjøre potensialet for økt turistmessig bruk av fjellområdene både innenfor, og utenfor verneområdene. Samtidig ble det fokusert på hvordan dette kan skje uten at natur og kulturhistoriske verdier blir ødelagt.

Regjeringen og Stortinget har også sagt hvilke rammer utviklingen av reiseliv i fjellområdene skal foregå innenfor:

  • Fjellnaturen skal bevares slik at den fortsatt vil være en kilde til friluftsliv, rekreasjon og natur- og kulturopplevelser. Samtidig skal disse ressursene gi grunnlag for sysselsetting og verdiskapning i bygdene.
  • Forvaltningen av fjellområdene skal ta utgangspunkt i de rammebetingelsene som den sårbare fjellnaturen setter.
  • Norsk natur skal utvikles som merkevare for økt turistmessig bruk av fjellområdene.