Randsonene til verneområdene

Randsonene er områder som grenser opp til verneområdene, eller ligger i nærheten av dem. I noen randsoner er det stor aktivitet knyttet til hyttefelt, hoteller og alpinanlegg. Dette påvirker ofte verneområdene gjennom økt ferdsel. Her kan du lese mer om utfordringer knyttet til randsonene.

Randsonene kan være attraktive fordi de ligger nært de store verneområdene, derfor er det noen steder stort utbyggingspress. Det følgende tar særlig for seg randsoner til de store verneområdene, men det gjelder også for verneområder generelt.

Utfordringer ved bruk av randsonene

Endringer i bruken av randsonene vil ofte påvirke det som skjer inne i verneområdene. For eksempel kan en utbygging som berører villreinens beiteområder, eller trekkveier som den bruker i enkelte sesonger, kunne påvirke bestanden i et større område. Etablering av parkeringsplasser kan på sin side føre til større ferdsel og at trafikken kanaliseres til enkelte områder.

Det er derfor viktig at nye hytteområder og reiselivsanlegg lokaliseres, slik at en unngår press mot sårbare deler av verneområdene. Planlegging etter plan- og bygningsloven er det viktigste virkemiddelet for å finne gode løsninger og styre utviklingen i randsonene.

Forvaltning av randsonene

Arbeidet med vern av et område har mange steder vært samkjørt med fylkesdelplanlegging for tilgrensende områder. Dette er gjort for å avklare strategier og utfordringer både for forvaltningen av verneområdene, og områdene rundt. Eksempler på dette er nasjonalparkene Rondane, Dovrefjell og  Lomsdal-Visten.

Det er kommunene som har ansvaret for arealplanleggingen gjennom plan- og bygningsloven, og kommunene er derfor en svært viktig part når det gjelder planlegging, forvaltningen og bruk av randsonene.