Veiledere, håndbøker og brosjyrer

Her finner du en oversikt over aktuelle veiledere og håndbøker som kan være relevante for deg som jobber med miljøtilpasset reiseliv.

Naturvennlig tilrettelegging for friluftsliv

Denne håndboka gir bakgrunnskunnskap og konkrete råd om hvordan naturvennlig tilrettelegging bør utføres i praksis. Den er i hovedsak rettet mot praktisk planlegging og tilrettelegging på lokalt nivå.

Håndboka er imidlertid også relevant for alle som arbeider med tilrettelegging for friluftsliv og annen aktivitet i naturområder, for idretten og for øvrige deler av miljøforvaltningen. Håndboka inneholder blant annet:

 • etablering av fiskeplasser
 • etablering av stier, turløyper og skiløyper
 • etablering av badeplasser, stupetårn, båtutfartsområder
 • etablering av bygninger i friluftsområder
 • etablering av parkeringsplasser
 • forvaltning, drift og vedlikehold

Uteinformasjon i naturvern-, friluftslivs- og kulturminneområder

Denne første utgave av håndboka gir råd og retningslinjer om planlegging og gjennomføring av ulike typer ute-informasjonstiltak. Der standarder finnes, er disse gjengitt. Håndboka inneholder blant annet:

 • utforming og innhold av bl.a. infotavler, lesbarhet på informasjonsplakater.
 • produksjon, materialvalg og teknikk
 • natur- og kulturstier
 • grensemerking
 • tilskuddsordninger
 • etablering av stier

Hytteveilederen (planlegging av fritidsbebyggelse)

Håndboka er utarbeidet av Miljøverndepartementet. Veilederen fokuserer på hvilke grep som kan tas for å forbedre kvaliteten på fritidsbebyggelsen, og hvordan konfliktnivået rundt den økende hyttebyggingen kan reduseres.

Dette er nødvendig for å sikre nasjonale og regionale verdier knyttet til natur, landskap og kulturmiljø, men det er og nødvendig for å sikre gode hytteområder med langsiktige positive ringvirkninger i lokalsamfunnene. Veilederen inneholder blant annet:

 • Nasjonal hyttepolitikk fra St.meld. nr. 21 (2004-2005)
 • skiller mellom ulike typer fritidsbebyggelse
 • gjennomgåelse av ulike planformer som styringsverktøy (kommuneplan, arealdelplan, reguleringsplan, utbyggingsplan) og bestemmelser og sammenhengen mellom dem
 • gjennomgår temaer som må ivaretas (naturverdier, landskap, landbruk) osv.
 • utbyggingsmønster
 • grunneiersamarbeid og utbyggingsavtaler
 • teknisk infrastruktur
 • utforming av bebyggelsen

Markaplanleggeren

Håndboka er en veileder i planlegging av markaområdene. Den retter seg mot kommunenes og sektorenes arealplanlegging, forvaltning av naturen generelt og kommuners og andre instansers arbeid med tilrettelegging for friluftsliv og uteaktiviteter.

Både fagpersoner og politikere i kommunene kan bruke håndboka som grunnlag for planlegging, avveininger og prioriteringer. Andre instanser kan bruke den i sitt arbeid i og ved byer og tettsteder. Håndboka inneholder blant annet: 

 • veiledningsgrunnlag for oppfylling av målet om at kommuner skal lage plan for sine markaområder innen 2006
 • grunnlag for planlegging av reiselivsområder og hytteområder i fjell og utmark
 • arealforvaltning, sonering
 • differensiert tilrettelegging
 • tematisk gjennomgang av flere temaer, bla. naturmiljø og kulturmiljø
 • utvikling av temaet friluftsliv, hvordan utvikle gode forhold for et differensiert friluftsliv, bla. sti- og løypeplanlegging

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Håndboka er i hovedsak rettet mot de som arbeider med arealplanlegging og -forvaltning på kommunalt nivå, og beskriver hovedfaser i arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Håndboka er ment å være blant annet:

 • veiledningsgrunnlag for oppfylling av målet om at kommuner skal kartlegge og verdivurdert grønnstrukturen i alle tettsteder innen 2006
  grunnlag for planlegging av reiselivsområder og hytteområder i fjell og utmark
 • parallell til metodikken for kartlegging av naturtyper i 13-1999

Opprettelse av verneområder etter naturmangfoldloven

Veilederen inneholder en omtale av de ulike verneformene ved områdevern etter naturmangfoldloven kap. V, og saksbehandlingsregler ved opprettelse av verneområder.

Veilederen gir også retningslinjer for utforming av verneforskrifter og regulering av ulike brukerinteresser, avgrensning av verneområder og erstatning ved opprettelse av verneområder.

Allemannsretten

Brosjyre med underoverskriftene:

 • med fjellsko og ski
 • med sykkel
 • med hest
 • med telt
 • med årer og seil
 • med stang eller håndsnøre
 • med spann og korg

Tema

Relaterte lenker