Overvåking av kvotepliktige utslipp

Tredje kvoteperiode startet 1. januar 2013. Da trådte nye regler for overvåking, rapportering og verifisering av kvotepliktige utslipp i kraft i EUs kvotesystem. I forordning om overvåking og rapportering (MR-forordningen) er det stilt krav til hvordan virksomhetene skal overvåke og rapportere kvotepliktige utslipp.

Tillatelse og overvåkingsplan

All kvotepliktig industri må ha gyldig tillatelse med tilhørende overvåkingsplan gjeldende tredje kvoteperiode. Virksomhetene søker Miljødirektoratet om tillatelse elektronisk ved bruk av Miljødirektoratets rapporteringstjeneste på Altinn. Virksomhetene har ansvar for at tillatelse med overvåkingsplan holdes oppdatert og skal melde fra/søke om endringer til Miljødirektoratet. Melding/søknad om endring skal sendes Miljødirektoratet elektronisk ved bruk av rapporteringstjenesten på Altinn. 

Virksomhetenes tillatelser blir fortløpende tilgjengelig på Norske Utslipp når de er ferdigbehandlet av Miljødirektoratet.

Relevant regelverk og veiledningsmateriell

EUs forordning om overvåking og rapportering

For ytterligere veiledning til regelverket, se EUs nettsider for overvåking, rapportering og verifikasjon av kvotepliktige utslipp.

For veiledning om mobil rigg og kvoteplikt, se "Spørsmål og svar mobile rigger"

Maler til bruk for kvotepliktige virksomheter

Standardfaktorer