Første delrapport i tall og fakta

FNs klimapanels femte hovedrapport består av bidrag fra tre arbeidsgrupper som leverer hver sin delrapport:

 • Arbeidsgruppe 1 vurderer det naturvitenskapelige grunnlaget
 • Arbeidsgruppe 2 vurderer konsekvenser, klimatilpasning og sårbarhet
 • Arbeidsgruppe 3 vurderer ulike klimatiltak og virkemidler

I tillegg lages en kortere synteserapport, som sammenfatter de tre delrapportenes konklusjoner for de spørsmålene som er mest relevant for utforming av framtidig klimapolitikk.

Delrapport 1 i tall

 • Ett planleggingsmøte for å skrive disposisjonen for 14 kapitler.
 • Over 1000 forskere fra 63 land ble nominert til arbeidsgruppe 1. Av disse ble det valgt ut 209 forfattere (lead authors) og 50 ekspert- redaktører (review editor) fra 39 land.
 • I tillegg har mer enn 600 fageksperter (contributing authors) bidratt med spesifikk kunnskap. Rapporten er basert på over 9200 vitenskapelige publikasjoner og over 2 millioner gigabyte med talldata fra klimamodellsimuleringer.

Førsteutkastet til delrapport 1:

 • Gjort tilgjengelig for kommentering av eksperter
 • Nærmere 1500 personer registrerte seg for kommentering
 • Mottok 21 400 kommentarer fra totalt 659 eksperter fra 47 land

Andreutkastet til delrapport 1:

 • Lagt ut for kommentering av eksperter og fagmyndigheter
 • Over 1500 personer registrerte seg for kommentering
 • Mottok 31 422 kommentarer fra totalt 800 eksperter fra 46 land, samt fagmyndighetene i 26 land

Sisteutkastet av sammendrag for beslutningstakere for delrapport 1:

 • Sendt til medlemslandenes fagmyndigheter 7. juni 2013.
 • Totalt 2014 sider med tekst og 1250 vitenskapelige figurer og diagrammer
 • 1855 kommentarer fagmyndighetene i 32 land

Hvordan ble disposisjonen for av delrapport 1 bestemt?

I juli 2009 ble det holdt et planleggingsmøte for å avgjøre omfanget og lage en disposisjon for hele femte hovedrapport. På dette møtet deltok eksperter fra alle relevante fagområder innenfor klimaforskning og brukere av klimapanelets rapporter, inkludert representanter fra de ulike landenes fagmyndigheter. Disposisjonen til hovedrapporten fra klimapanelets tre arbeidsgrupper ble godkjent på klimapanelets 31. plenumsmøte i oktober 2009.

Hva er formålet med denne delrapporten?

Formålet med klimapanelets første delrapport er å gi en sammenfattende og solid vurdering av det naturvitenskapelige grunnlaget for klimaendringer. For å oppnå dette har rapporten 14 kapitler og en rekke vedlegg, som for første gang i klimapanelets historie omfatter en samlet oversikt over globale og regionale klimaframskrivninger, pluss tilleggsmateriale.

Innholdet i denne delrapporten

Rapporten består av et sammendrag for beslutningstakere, et teknisk sammendrag, 14 kapitler og en rekke vedlegg pluss tilleggsmateriale. Fire av kapitlene handler som vist i figur om observasjoner, fem om årsaker til klimaendringene og fire om framtidsendringer.

Observasjonsdelen beskriver observasjoner av klimasystemet, med egne kapitler som omtaler endringer i atmosfæren og jordoverflaten, havet og kryosfæren (is på landjorden), samt informasjon om fortidens klima (paleoklimatiske arkiver). Årsaksdelen beskriver blant annet karbonsyklusen, vitenskapen om skyer og aerosoler, klimapådriv og endringer i havnivået. I den siste delen om fremtidsendringer er omtalen av framskrivningene utvidet til å omfatte både kortsiktige og langsiktige framskrivninger. Klimafenomener som monsuner og El Niño, og den relevansen disse har for framtidige regionale klimaendringer, blir også vurdert.

Helt nytt for femte hovedrapport er en at denne delrapporten gir en samlet oversikt over globale og regionale klimaframskrivninger. Dette er gjort for å gjøre informasjonen mer tilgjengelig for brukere og relevante aktører.