Delrapport 3 om tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser

FNs klimapanel (IPCC) publiserer den femte hovedrapporten i 2013 og 2014 i tre delrapporter og en synteserapport. Her finner du faktaark og annen informasjon om den tredje delrapporten om tiltak og virkemidler for å redusere utslipp og begrense klimaendringenene. første delrapport om det naturvitenskapelige grunnlaget for klimaendringene som ble ferdigstilt den 27. september 2013.

 

Rapporten ferdigstilles 7-11 april 2014 i Berlin. Arbeidsgruppen for delrapport 3 ledes av Ramon Pichs-Madruga, Cuba, Ottmar Edenhofer, Germany og Youba Sokona fra Mali.

Den tredje delrapporten beskriver hvordan vi kan redusere eller hindre klimagassutslipp og utslipp av andre komponenter som påvirker klima, gjennom forskjellige tiltak og virkemidler. Reduksjonen av klimagasser analyseres både i et kortsiktig og langsiktig perspektiv, og alle de viktigste økonomiske sektorene - som energi, transport, bygninger, industri, jordbruk, skogbruk og avfallshåndtering blir behandlet. Rapporten beskriver en rekke forutsetninger for utviklingen av klimagassutslipp fram mot 2100, og hva som skal til for å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader. Klimapanelet har analysert tiltakene blant annet ut fra hva de koster å gjennomføre og hvilke utslippsreduksjoner de fører til. Hvilke politiske virkemidler som finnes og eventuelle barrierer for å oppnå utslippsreduksjoner er også beskrevet i rapporten. Målet er å gi beslutningstakere vitenskapelige og tekniske resultater som er relevant for politikkutforming.

Faktaark

Annet

KONTAKT

Kommunikasjonsrådgiver Espen Larsen 
Telefon 926 57 954

Tema