Ferskvann påvirkes av endringer i temperatur, islegging og avrenning. Her fra Sylane. Foto: Torbjørn Moen, Norsk Bildebyrå.

Klimaeffekter i ferskvann

Ferskvannene påvirkes både av endringer i temperatur og nedbørsmønstre. Lufttemperaturen påvirker vanntemperaturen, og bestemmer også om vannene er islagt eller ikke. Nedbøren påvirker vannmengde og vannføring, og også avrenning fra land.

For økosystemene i ferskvann, og forvaltning av disse, er de største utfordringene med forventede klimaendringer knyttet til:

  • Endring i nedbørsmønster som leder til økt vannføring, med flom og erosjon som følger, og økt avrenning av næringsstoffer fra aktiviteter på land som gir overgjødsling.
  • Endring i vanntemperatur som gir forandrede levevilkår og påvirker livssyklusen til arter.
  • Spredning av fremmede arter.

Miljødirektoratet koordinerer arbeidet med en helhetlig og økosystembasert forvaltning av vann. Vi arbeider for å sikre en vannkvalitet i ferskvann som opprettholder arter og økosystemer i vann og vassdrag.

Det er viktig at de samlede påvirkningene på lang sikt ikke blir større enn at økosystemene bevarer sin naturlige dynamikk.

For å motarbeide negative effekter på økosystemene og arter av klimaendringene, samt tilpasse oss de endringer vi ikke kan unngå, er det viktig å utarbeide arealplaner som tar hensyn til utfordringene. For eksempel planlegging av infrastruktur, bebyggelse og virksomhet slik at de ikke legges i de mest flom- og skredutsatte områdene.

Miljødirektoratet jobber også for man skal ta i bruk naturens egen evne til å dempe effektene av klimaendringer og ta opp næringsstoffer, for eksempel gjennom ikke å bygge ut kantsoner men bevare og reetablere kantvegetasjon og naturlig vannløp, verne og restaurere våtmarker og kring liggende skog.

Vi jobber også med å sette inn forebyggende tiltak mot spredning av fremmede ferskvannsarter, og utryddingstiltak der fremmede arter alt har etablert seg.

For å dokumentere og få mer kunnskap om effekten av framtidige klimaendringer, er det dessuten viktig med langsiktig økologisk overvåking. For klimaovervåking i ferskvann har Miljødirektoratet et nært samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som er ansvarlig for måling av vannføring og temperatur i norske vassdrag.

Relaterte lenker