Kruttåte (Limacina helicina) er en vingesnegl med kalkstruktur som kan bli negativt påvirket at forsuring av havet. Foto: Erling Svendsen, UW Photo.

Klimaeffekter i hav og kyst

Klimaendringene gjør den norske kysten og havområdene varmere. Økt vanntemperatur endrer levevilkår og livssyklus for mange arter og økt ferskvannstilførsel fra land fører til økt næringssalttilførsel og endret salinitet.

En varmere kyst og et varmere hav utfordrer det marine biologiske mangfoldet på mange områder. Vi vil oppleve en endring i utbredelse av arter fra sør til nord.

Varmere vann åpner også for at flere fremmede arter skal kunne etablere seg i våre farvann. I tillegg vil havforsuringen øke, noe som blant annet kan påvirke organismers evne til å danne kalkstrukturer.

Varmere vann vil også gi en havnivåstigning som kan påvirke, og endre utbredelsen av enkelte naturtyper som for eksempel ålegressenger.

Dette er utfordringer som naturforvaltningen må ta hensyn til hvis marine økosystemer og artene knyttet til disse systemene skal bli ivaretatt. For å tilpasse oss disse forandringene og minske de negative effektene er det viktig at vi ivaretar så robuste økosystem som mulig gjennom å begrense annen menneskelig påvirkning, slik som overhøsting, forurensing og arealbruk.

Det er også viktig at de regionale vannforvaltningsplanene og forvaltningsplanene som utarbeides for havområdene tar høyde for klimaendringene, og at det opprettes verneområder og nettverk av verneområder (som OSPAR), slik at arter er sikret leveområder og muligheter til å forflytte seg til nye områder hvis det blir nødvendig. Det må også settes inn forebyggende tiltak mot ytterligere spredning av fremmede arter.

Videre er det viktig med et godt overvåkingssystem for de norske kyst- og havområdene. Dette er nødvendig for å sikre at vi forvalter havet vårt på en slik måte at summen av belastninger ikke blir for stor (økosystembasert forvaltning). Vi trenger også gode indikatorer i overvåkningen slik at vi kan fange opp endringer i tilstanden så tidlig som mulig.

Miljøverndepartementet har gitt Miljødirektoratet rollen å være pådriver for å videreutvikle og gjennomføre en helhetlig økosystemrettet forvaltning av kyst og havområder.

Relaterte lenker