Klimaendringene kan føre til økt gjengroing og økt erosjon, som vil øke behovet for tilrettelegging for friluftsliv. Foto: Tore Høyland.

Klimaeffekter på friluftsliv

Klimaendringene forventes å påvirke friluftslivet. Miljødirektoratet har en rolle i å fremme et miljøvennlig friluftsliv, sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder og å stimulere til ulike friluftslivsaktiviteter ved hjelp av tilskuddsordninger.

Noen av de viktigste konsekvensene klimaendringene forventer å ha for friluftsliv:

  • kortere snøsesong, spesielt i lavlandet
  • større fare for erosjon og skred i turområder
  • mer gjengroing og at utsikten og fremkommeligheten blir dårligere langs stier og turveier
  • tørrere og varmere somre som kan føre til økt press i strandsonen

For å sikre at alle har mulighet til å bedrive et miljøvennlig friluftsliv med minst mulig utslipp av klimagasser, jobber Miljødirektoratet for å tilrettelegge for friluftsliv i nærområdene i byer og tettsteder, blant annet gjennom Nærmiljøsatsingen.

I Miljøverndepartementets nasjonale strategi for et aktivt friluftsliv, en satsing på friluftsliv i hverdagen 2014-2020, prioriteres statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder i og ved byer og tettsteder som kan brukes av mange brukergrupper.

I strategien sies det at i tillegg til de tradisjonelle friluftslivsaktivitetene i skog og mark, tilbringer stadig flere fritiden i byens parker, gater, plasser og strandpromenader. Å skape grønne omgivelser og områder i byene er viktig.

Miljøverndepartementet har også laget en nasjonal handlingsplan for statlig sikring og tilrettelegging av friluftslivsområder. Der sies det at klimaendringer kan medføre behov for mer robust og solid tilrettelegging for friluftsliv i de sikrede områdene. Plassering av tiltakene vil også være viktig. 

Relaterte lenker