Arter i fjellet og i Arktis er spesielt sårbare for klimaendringer. Villrein er en art som vil få mindre leveområder ettersom arter trekker opp i fjellet. Foto: Trond Svardal.

Klimaeffekter på landøkosystem

Klimaendringer påvirker landøkosystem på mange måter. Spesielt høyere temperatur og lengre vekstsesong påvirker leveområder og vekst hos planter og dyr. I tillegg påvirker endringer i nedbørsforholdene levevilkår på ulike måter.

Et varmere klima endrer leveforholdene for mange planter og dyr. For å overleve, må mange artene forflytte seg oppover i høyden eller nordover.

Miljødirektoratet jobber for at dyr og planter har områder å forflytte seg på, blant annet ved å sikre verneområder av ulike naturtyper, fra kystområder til høyfjellet. Arter som er tilpasset et klima i høyfjellet eller i Arktis er spesielt sårbare for klimaendringer, og kan miste sine leveområder dersom klimaendringene blir kraftige nok.

Mange arter kan også tilpasse seg endringer gjennom naturlig utvalg. En forutsetning for dette er at artene er tallrike og har tilstrekkelig genetisk variasjon. Arter som ikke er tallrike nok, kan dø ut.

For å sikre robuste bestander som kan motstå blant annet klimaendringer, jobber Miljødirektoratet spesielt for de artene som allerede er truet og rødlistet. Viktige virkemiddel for dette er forskrifter for prioriterte arter og utvalgte naturtyper under naturmangfoldloven.

Med klimaendringer får en rekke fremmede, skadelige arter som tidligere ikke har trivdes i Norge, bedre vilkår og kan etablere seg eller spre seg. Både naturmangfoldloven og ulike forskrifter regulerer utsetting innførsel og innførsel av fremmede arter. I tillegg jobber Miljødirektoratet med hvordan begrense spredningen av fremmede arter.

Les mer under Fremmede arter og klima

Mange verdifulle kulturlandskap i Norge i dag er truet på grunn av opphørt skjøtsel. Klimaendringene kommer i tillegg til dette, og kan føre til lengre vekstsesong og raskere gjengroing.

Setre på fjellet er spesielt utsatt fordi dyr og planter som nå lever i lavlandet, kan flytte seg mot fjellet og fortrenge dyr og planter som finnes i disse områdene i dag. I tillegg stiger tregrensene, slik at åpne landskap gror igjen også her.

Skjøtsel og vedlikehold i utvalgte kulturlandskap og naturtyper som er særlig verdifulle, er eksempler på hvordan vi jobber for å møte denne utviklingen.

Med klimaendringer forventes vekstsesongens lengde å øke, noe som medfører en økt volumvekst i norske skoger, flere varmekjære arter over et større areal og på lang sikt også endring i hvilke treslag som vil dominere.

Det er i dag stor oppmerksomhet om bruk av skog til ulike klimatiltak. Miljødirektoratet er opptatt av hvordan hensyn til biologisk mangfold og klimahensyn må sees i sammenheng og veies mot hverandre.

Relaterte lenker