Trær binder CO2: I pilotprosjektet skal det bare plantes norske treslag, på nye arealer, og arealer i tidlig gjengroing. Plantingen skal følge nøye utvalgte miljøkriterier. Foto: John Y. Larsen Norsk institutt for skog og landskap.

Planting for klima

Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet har, på vegne av Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet, iverksatt arbeidet med en treårig pilot for planting av skog på nye arealer som klimatiltak. 

Klimameldingen

«Regjeringen vil øke det produktive skogarealet (…) gjennom en aktiv bærekraftig politikk for økt tilplanting på nye arealer. Som en del av dette, vil regjeringen presentere en strategi for økt skogplanting. Samtidig må det utvikles miljøkriterier for dette.»

Piloten er en oppfølging av Klimameldingen (St.meld. nr. 21, 2011-2012) og Klimaforliket (Innst. 390 S. (2011-2012)), vedtatt av Stortinget i 2012. 

Bevilgning, pilotfylker og pilotfasens varighet

I Klima- og miljødepartementets budsjettforslag for 2015, «Prop. 1 S (2014-2015)», ble det bevilget 15 millioner kroner til planting av skog på nye areal som klimatiltak.

Ordningen ble videreført på samme nivå i 2016 (Prop. 1 S (2015-2016)).

Det er lagt opp til en avgrenset oppstartsfase, med mål om å høste erfaringer med blant annet klimaeffekt, miljøkriterier og gjennomføring. Fylkene Nordland, Nord-Trøndelag og Rogaland deltar i pilotfasen, og skal i perioden fra juli 2015 til juni 2018 plante skog på nye arealer som klimatiltak. 

Hensikt med tiltaket og formål med pilotfasen

Hensikten med å plante skog på nye arealer er å øke karbonopptaket i skog. Formålet med pilotfasen er å høste erfaringer med blant annet klimaeffekt, miljøkriterier og gjennomføring før oppskalering og utvidet implementering av tiltaket. 

Miljøkriterier, tilleggskriterier og føringer fra Stortinget

Partene gir i denne rapporten faglig grunnlag for å gjøre en avveining mellom hensynet til klima, naturmangfold og andre miljøverdier og hensynet til næringsvirksomhet.

Anbefalte miljøkriterier

Ved vurdering av aktuelle arealer for tilskudd til planting av skog på nye arealer, anbefales det i Planting av skog på nye arealer som klimatiltak at følgende 6 miljøkriterier vurderes:

* Delområder der lov- og regelverk tilsier at planting ikke er tillatt

* Forekomst av naturtyper og kulturlandskap med høy verdi

* Påvirkning av miljøverdier utenfor tiltaksområdet

* Landskapsmessig verdi, og betydning for et aktivt friluftsliv og landskapsopplevelse

* Tilpasning/avbøtende tiltak, for å unngå vesentlig konflikt med miljøverdier

* Mål og prinsipper i naturmangfoldloven kapittel II

 

Rapporten gir også råd om hvilke miljøkriterier som bør ligge til grunn for planting av skog på nye arealer som klimatiltak.

Ved behandling av Prop. 1 S (2014-2015) forutsatte Stortinget at hensynet til naturmangfold blir tatt vare på. For å sikre god klimaeffekt, naturhensyn og lavt konfliktnivå ble følgende fire tilleggskriterier lagt til grunn for pilotfasen: 

  1. Planting av norske treslag
  2. Planting på åpne areal og areal i tidlig gjengroingsfase
  3. Planting på areal med høy produksjonsevne og der det er ventet lav endring i   albedoeffekten  
  4. Planting på areal som ikke er viktige for naturmangfoldet, friluftsinteresser, viktige   kulturhistoriske verdier eller verdifulle kulturlandskap.

Ved stortingsbehandling av budsjettet presiserte flertallet av Energi- og miljøkomiteens medlemmer at regjeringen sikrer at det ikke plantes utenlandske treslag som sitkagran, og at det gjøres en vurdering av om bruk av norsk gran på Vestlandet og nord for Saltfjellet er forenlig med hensynet til biologisk mangfold.

Veileder for pilotfasen

Det er utviklet en veileder til bruk for Fylkesmannen i forbindelse med gjennomføringen av planting av skog på nye arealer som klimatiltak.

Veilederen er utviklet for den treårige pilotfasen, og sammenstiller kriterier som skal benyttes, samt at den gir en ytterligere konkretisering av noen tilleggskriterier for å sikre at de blir implementert på en enhetlig måte. Videre gis det veiledning til saksgang ved implementering av tiltaket og rapportering- og evalueringsprosessen som skal gjennomføres. 

Rapportering og evaluering av pilotfasen

Pilotfylkene rapporterer årlig status for arbeidet med pilotfasen i de respektive fylkene til Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet. Disse rapportene brukes for å innrette pilotfasen etter erfaringer underveis. Rapportene brukes også i Miljødirektoratets og Landbruksdirektoratets rapportering til departementene.

Pilotfasen skal avsluttes med en grundig evaluering. Den skal blant annet vise om miljøkriteriene som brukes i pilotfasen er tilstrekkelige, og på riktig nivå for å sikre akseptable effekter på naturmangfold og andre miljøverdier.

I denne prosessen vil det innhentes ekstern vurdering av effekter på biologisk mangfold, klima og næring.

Evalueringsprosessen avsluttes med utarbeidelse av veiledningsmateriale for oppskalering og utvidet implementering av tiltaket.

Kontakt

* Kontakt prosjektadministrasjonen for spørsmål om prosjektet.

* Pilotfylkenes prosjektnettsider:

Fylkesmannen Nordland

Fylkesmannen Nord-Trøndelag

Fylkesmannen Rogaland

Relaterte lenker