Faresymboler

Om klassifisering og merking av kjemikalier (CLP)

Farlige kjemiske stoffer og stoffblandinger (kjemikalier) skal klassifiseres og merkes for fysisk fare, helsefare og miljøfare. De skal også emballeres på en forsvarlig måte. Reglene om klassifisering, merking og emballering omfatter både kjemikalier som blir solgt til forbrukere og kjemikalier til yrkesmessig bruk.

Global harmonisering

EUs forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (forkortet CLP) trådte i kraft i Norge 16. juni 2012. CLP-forordningen bygger på FN sitt globalt harmoniserte system for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS).

Målet er at klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger skal følge det samme systemet over hele verden. Dette vil bedre sikkerheten ved bruk og transport av kjemikalier, i tillegg til at handel over landegrensene vil bli enklere.

Manglende kunnskap om farlige kjemikaliers iboende egenskaper kan utgjøre en risiko for helse og miljø. Hensikten med klassifisering og merking er å identifisere egenskapene og kommunisere disse gjennom ulike advarsler sammen med informasjon om sikkerhetstiltak. Dette skal sikre at de som håndterer kjemikaliene får den informasjonen som er nødvendig for tilstrekkelig beskyttelse. Det er ikke tillatt å bringe i omsetning farlige stoffer og stoffblandinger som ikke er klassifisert, emballert og merket.

Plikten til å melde til ECHA

Framstiller eller importør som bringer et farlig stoff eller en stoffblanding i omsetning, skal melde dette til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA. Meldingen skal inneholde informasjon om identiteten, klassifiseringen og merkingen av stoffet.

Plikten er uavhengig av mengde og gjelder alle stoffer som er klassifisert som farlige i henhold til CLP. For stoffer i stoffblandinger gjelder plikten kun de stoffene som bidrar til klassifisering av stoffblandingen.

Stoffer som skal registreres i henhold til REACH skal også meldes til ECHA. Meldingen skal sendes senest en måned etter at stoffet er brakt i omsetning.

Klassifisering og merking

Klassifisering av farlige stoffer og stoffblandinger innebærer å vurdere de fysiske farene, helsefarene og miljøfarene etter kriteriene i CLP. Denne vurderingen gjelder kun stoffer og stoffblandingers iboende egenskaper og tar ikke hensyn til risiko. Farene er inndelt i fareklasser og de farlige egenskapene angis med faresymbol, varselord, H- og P-setninger.

Virksomheter som framstiller, importerer og omsetter farlige kjemikalier er ansvarlige for at klassifiseringen, merkingen og emballeringen er korrekt. Virksomheter som bringer et farlig stoff eller en stoffblanding i omsetning, har meldeplikt til det europeiske kjemikaliebyrået ECHA.

CLP forordningens vedlegg VI inneholder en liste over stoffer med harmonisert klassifisering, som er vedtatt av myndighetene i EU/EØS. Nye stoffer blir løpende oppført på listen med harmoniserte klassifiseringer etter forslag fra medlemsstatene eller industrien. De harmoniserte klassifiseringene er bindende.

Stoffer uten en slik klassifisering må selvklassifiseres av virksomhetene. Et stoff kan ha harmonisert klassifisering bare for noen fareklasser. Virksomhetene må da selvklassifisere stoffet for andre relevante fareklasser.

Stoffer og stoffblandinger som er klassifisert som farlige skal være merket på norsk i Norge. Merkingen skal gi brukeren en oversikt over farene og forholdsregler ved bruk.

Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA har publisert flere veiledere om CLP:

  • Veiledning om forordningen om klassifisering, merking og emballering av stoffer og produkter (CLP) – en generell introduksjon (Introductory Guidance on CLP)
  • Veiledning i klassifisering ved bruk av kriteriene i vedlegg I til CLP (Guidance on the Application of the CLP Criteria)
  • Veiledning om merking og emballering (Guidance on Labelling and Packaging in accordance with Regulation (EC) No 1272/2008)

Se også egen side med oversikt over veiledere om CLP.

Fareklasser

Farlige stoffer og stoffblandinger klassifiseres i følgende fareklasser etter CLP: Fysisk fare, helsefare og miljøfare.

Faresymboler og varselord

Farlige kjemikalier skal være tydelig merket med faresymboler (farepiktogrammer) med tilhørende varselord. Faresymbolene informerer om skader som kan oppstå ved bruk. De to varselordene "fare" og "advarsel" brukes sammen med de ulike faresymbolene for å gradere faren. Klassifiseringen til et stoff eller en stoffblanding avgjør hvilket faresymbol og varselord det skal merkes med.

C&L Inventory

Klassifiseringen av stoffene på vedlegg VI til CLP er lagt inn i en database, C&L Inventory, som finnes på det europeiske kjemikaliebyrået ECHAs nettside. I tillegg inneholder databasen selvklassifiseringene som leverandørene har meldt inn til ECHA.

C&L Inventory

Fare- og sikkerhetssetninger (H- og P-setninger) på norsk

Faresetninger (H-setninger) angir farene til et farlig stoff eller stoffblanding. Sikkerhetssetninger (P-setninger) er anbefalte forholdsregler for sikker håndtering av farlige kjemikalier.

H- og P-setningene er standardiserte og oversatt til alle EU/EØS-språk. Den eksakte ordlyden skal brukes på etiketter og i sikkerhetsdatablader. Oversettelse av H- og P-setninger til alle EU-språk finnes i CLP-forordningens vedlegg III og IV.

Emballering

CLP stiller krav til emballasjen for farlige kjemikalier. I tillegg er det krav om barnesikret lukning og/eller følbar advarselsmerking for noen kjemikalier. Dette avhenger av hvordan de er klassifisert eller om de inneholder bestemte stoffer over en viss konsentrasjon.

Sikkerhetsdatablad og CLP

Et sikkerhetsdatablad (SDS) er et standardisert dokument beregnet for yrkesmessig bruk. Sikkerhetsdatabladet skal gi informasjon til de som jobber med eller i nærheten av farlige kjemikalier slik at de kan beskytte seg selv og miljøet.

Kravene til sikkerhetsdatablader er nedfelt i REACH, og er nært knyttet til CLP. Blant annet skal det utarbeides sikkerhetsdatablad for alle klassifiserte stoffer og stoffblandinger.

Roller og plikter

Virksomheter som framstiller, importerer og omsetter farlige kjemikalier er ansvarlige for at klassifiseringen, merkingen og emballeringen er korrekt. Informasjonen om klassifisering og merking skal også inkluderes i sikkerhetsdatablader som skal utarbeides for kjemikalier til yrkesmessig bruk.

CLP stiller krav om at virksomhetene skal:

  • Klassifisere - framstillere, importører og etterfølgende brukere skal klassifisere farlige stoffer og stoffblandinger før de bringes i omsetning
  • Merke og emballere - leverandører skal merke og emballere sine kjemikalier
  • Kommunisere - framstillere og importører skal melde klassifisering av sine stoffer til ECHA. Leverandører skal informere nasjonale giftinformasjonssentre om sine farlige stoffer og stoffblandinger

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker