Natur i Norge

Natur i Norge (NiN) er et system for inndeling og systematisering av naturen. NiN består av beskrivelser av alle naturtyper, fra de store landskapene og ned til det minste livsmiljø og er et helhetlig nettbasert fagsystem for naturtypekartlegging og overvåkning av natur. Mer om Naur i Norge hos Artsdatabanken

Se kart og data

Se detaljerte data og kart over kartlegging av natur i Norge i NiN innsyn.

Se og forvalte bevaringsmål

I NatStat kan du se bevaringsmål, målt tilstand, og hvilke påvirkningsfaktorer som følges opp av forvaltningsmyndigheten for et verneområde. Myndigheten kan sette bevaringsmål for ønsket naturtilstand i verneområdet.

Kartlegge natur

I NiN app kan fagpersoner som skal kartlegge naturtyper kan forberede feltarbeidet, tilordne riktige data i felt og ferdigstille datasettet ved hjelp av NiN-app før rapportering til Miljødirektoratet. Krever pålogging.

Kvalitetssikre data

Miljødirektoratet ser kartleggingsresultatene i NiN-admin og sjekker kvaliteten på innsendt materiale. Når kartleggingsmaterialet er godkjent publiseres dataene i Miljødirektoratets innsynsløsninger og vises i våre karttjenester. Krever pålogging.

Overvåke bevaringsmål

Utviklingen i tilstanden i verneområder overvåkes gjennom oppfølging av bevaringsmål. Overvåkingsdata legges inn i NatReg (krever pålogging).

Brukerveiledninger

Vi har laget en kartleggingsveileder og brukerveiledninger til NiN app og NatStat.

Se brukerveiledninger