Informasjon til kuldebransjen (inkl. varmepumper og luftkondisjonering)

Forskriften om f-gasser stiller krav til regelmessige lekkasjekontroller av alle kulde-, varmepumpe- og luftkondisjoneringsanlegg over en gitt størrelse, samt til forsvarlig kondemnering av utstyr og behandling av brukt gass. Personell og bedrifter som utfører disse oppgavene, samt installasjon og vedlikehold, skal være sertifisert.

Kravene til sertifisering gjelder alt personell som utfører arbeid som inngriper i kuldekretsen, samt kuldeentreprenører og andre virksomheter som organiserer slikt arbeid. Sertifikatene er inndelt i ulike kategorier, avhengig av hvilke typer arbeid man kan utføre og utstedes av Isovator AS. Kravet til sertifisering medfører blant annet at det ikke er tillatt for privatpersoner å montere varmepumper.

For større kuldeanlegg (kjøle-/fryseanlegg, luftkondisjoneringsanlegg, varmepumper mv) er det krav til å foreta regelmessige lekkasjetester. Ansvaret for at dette skjer påhviler anleggseier og det skal påses at personell og evt. bedrift som utfører oppdraget er sertifisert.

Som hovedregel gjelder at anlegg med mer enn 3 kg kuldemedium skal kontrolleres hver 12. måned, hver 6. måned dersom det er mer enn 30 kg, samt hver 3. måned for anlegg over 300 kg. Detaljerte bestemmelser er gitt i Artikkel 3 i hovedforordningen (EC No 842/2006). Det er krav om at lekkasjekontrollene loggføres og eventuelle lekkasjer skal repareres så fort som mulig og etterkontrolleres innen en måned.

Miljødirektoratet følger opp at regelverket blir fulgt og gjennomfører risikobasert tilsyn av forskriften. Tilsynet rettes mot aktuelle virksomheter som har ansvar for å overholde krav i regelverket, bla anleggseiere av kjøleanlegg, varmepumper og luftkjølingsutstyr samt de som monterer og utfører service og vedlikehold på slikt utstyr.

Mer detaljert informasjon om kravene i forskriften:

Relevant lovverk: 

Kontakt:

Alice Gaustad
fungerende seksjonsleder
seksjon for klimakunnskap
telefon 980 94 104
e-post
alice.gaustad@miljodir.no