Miljødirektoratets faktaark: Naturlige kuldemedier på nye områder

Det er utarbeidet faktaark som inneholder praktisk og teknisk informasjon om anvendelse av naturlige kuldemedier og er ment å fremme bruken av slike stoffer til fordel for de ozonreduserende- og sterke klimagassene KFK, HKFK og HFK.

Utfasing av KFK og HKFK

Klorfluorkarboner (KFK) og hydroklorfluorkarboner (HKFK) er kuldemedier som bryter ned ozonlaget og bidrar til global oppvarming. Disse kan ikke lenger brukes på i kuldeanlegg. Denne utfasingen vil fjerne en viktig potensiell trussel mot ozonlaget, men kan samtidig føre til en overgang til bruk av HFK, som også er en sterk drivhusgass.

Miljøvennlige alternativer

Den eneste måten å sikre seg mot utslipp av HFK fra kuldeanlegg og varmepumper er å skifte til alternative stoffer. Naturlige kuldemedier, inkludert ammoniakk, karbondioksid og hydrokarboner, er alle miljøvennlige alternativer. De kan allerede i dag erstatte HFK i en rekke installasjoner, og teknologien er under stadig utvikling. Behovet for HFK vil i fremtiden kunne praktisk talt elimineres.

Kompetanse og informasjon

Vi fikk i 2009 laget faktablader som gir teknisk kompetanse og praktisk erfaring med naturlige kuldemedier. De retter som mot brukere, beslutningstagere, systemdesignere og montører. Det er laget 31 blader om naturlige kuldemedier, inkludert ammoniakk, karbondioksid og hydrokarboner. Faktablandene er ment å fremme bruken av miljøvennlige stoffer i stedet for de ozonreduserende- og sterke klimagassene KFK, HKFK og HFK.

Faktaark:

Kontakt

Alice Gaustad
fungerende seksjonsleder
seksjon for klimakunnskap
telefon 980 94 104
e-post
alice.gaustad@miljodir.no