Relevant lovverk

EU forordning (EC) No 842/2006 om visse fluorholdige klimagasser, samt tilhørende underforordninger er implementert gjennom henvisningsforskrift i produktforskriften.

Overordnet regelverk er gitt i:

Henvisningsforskrift til forordningen i Produktforskriften nytt kapittel 6a Forskrift om endring i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) 

Hovedforordningen Europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006 av 17. mai 2006 om visse fluorholdige klimagasser Engelsk / Dansk  

Detaljert regelverk er gitt i:

Krav til lekkasjetesting kuldebransjen Kommisjonsforordning (EF) nr. 1516/2007 av 19. desember 2007 om fastsettelse, i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006, av standardkrav til lekkasjekontroll for fast kjøle-, klimaanleggs- og varmepumpeutstyr som inneholder visse fluorholdige klimagasser Engelsk / Dansk 

Krav til lekkasjetesting brannvernbransjen Kommisjonsforordning (EF) nr. 1497/2007 av 18. desember 2007 om fastsettelse, i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006, av standardkrav til lekkasjekontroll for stasjonære brannvernsystemer som inneholder fluorholdige klimagasser Engelsk / Dansk  

Sertifiseringskrav kuldebransjen Kommisjonsforordning (EF) nr. 303/2008 av 2. april 2008 om fastsettelse, i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006, av minstekrav til og vilkår for gjensidig godkjenning for sertifisering av foretak og personell med hensyn til stasjonært kjøle-, klimaanleggs- og varmepumpeutstyr som inneholder visse fluorholdige klimagasser Engelsk / Dansk  

Sertifiseringskrav brannvernbransjen Kommisjonsforordning (EF) nr. 304/2008 av 2. april 2008 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006, av minstekrav og vilkårene for gjensidig godkjenning av sertifisering av foretak og personell med hensyn til stasjonære brannvernsystemer og brannslokkingsapparater som inneholder visse fluorholdige klimagasser Engelsk / Dansk  

Sertifiseringskrav høyspentbransjen Commission Regulation (EC) No 305/2008 of 2 April 2008 establishing, pursuant to Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council, minimum requirements and the conditions for mutual recognition for the certification of personnel recovering certain fluorinated greenhouse gases from high-voltage switchgear Engelsk / Dansk  

Krav til opplæringsbevis for bilbransjen (luftkondisjonering) Kommisjonsforordning (EF) nr. 307/2008 av 2. april 2008 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006, av minstekrav til opplæringsprogrammer og vilkårene for gjensidig godkjenning av opplæringsbevis for personell med hensyn til klimaanlegg i visse motorvogner som inneholder visse fluorholdige klimagasser Engelsk / Dansk  

Sertifiseringskrav løsemidler Kommisjonsforordning (EF) nr. 306/2008 av 2. april 2008 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006, av minstekrav og vilkårene for gjensidig godkjenning av sertifisering av personell som gjenvinner visse løsemidler basert på fluorholdige klimagasser, fra utstyr Engelsk / Dansk  

Merkekrav Kommisjonsforordning (EF) nr. 1494/2007 av 17. desember 2007 om fastsettelse, i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006, av etikettenes utforming og ytterligere merkingskrav med hensyn til produkter og utstyr som inneholder fluorholdige klimagasser Engelsk / Dansk  

Rapportering av opplæringsprogrammer Kommisjonsforordning (EF) nr. 308/2008 av 2. april 2008 om fastsettelse, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006, av formatet for melding om medlemsstatenes opplærings- og sertifiseringsprogrammer Engelsk / Dansk