Ordliste

A

Akutt giftig

Hurtigvirkende og direkte giftvirkning.

Akkumulere

At stoffer akkumuleres vil si at de hoper seg opp i organismen. Akkumulering skjer når opptaket av et stoff i en organisme er større enn nedbrytningen og utskillelsen av det. Det er svært varierende i hvilken grad stoffer akkumuleres i organismer.

Arveskadelig stoff

Stoff som gir varige skader i kroppscellenes arvemateriale (gener) ved mutasjoner. Mutasjoner er varige endringer i arvematerialet. Dersom mutasjonene skjer i kjønnscellene, kan skadene overføres til avkommet.

B

Bioakkumulere

Opptak og lagring av stoff i planter og dyr, spesielt i fettrikt vev, slik at konsentrasjonen blir vesentlig høyere enn i miljøet ellers.

C

CMR

Kreftfremkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonsskadelige stoffer.

CLP

EUs nye forordning om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP).

E

ECHA

Det europeiske kjemikaliebyrået.

Eksponering

Om kjemikalier: I hvilken grad et miljø eller mennesker utsettes for kjemikalier.

F

Farlig avfall

Avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med kommunalt avfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker og dyr.

Farlige kjemikalier

Kjemiske stoffer og stoffblandinger som kan medføre helse-, miljø-, brann- eller eksplosjonsfare. 

Fare

Faren er de iboende egenskapene som kjemikaliene har.

H

Hormonforstyrrende stoffer

Hormonhermere. Stoffer som kan påvirke hormonbalansen hos mennesker og dyr og gi hormonforstyrrende effekter som for eksempel reproduksjonsskader.

K

Kandidatlisten

Liste over stoffer med svært betenkelige egenskaper (Substances of Very High Concern, SVHC), opprettet av de europeiske kjemikaliemyndighetene (ECHA).  Stoffene på listen er kandidater til REACH, vedlegg XIV som er en liste over stoffer som ikke kan omsettes og bruken uten at det er innvilget godkjenning. Leverandører av slike stoffer og av stoffblandinger og produkter med minst 0,1 prosent av et stoff på kandidatlisten skal gi informasjon om dette til sine kunder. Fra 1. desember 2011 må alle framstillere eller importører av produkter melde fra til ECHA hvis deres produkt inneholder mer enn 0,1 prosent av et stoff på kandidatlisten og mengden er mer enn 1 tonn. Kandidatlisten vil kontinuerlig oppdateres med flere stoffer.

Karsinogen

Stoff som med sikkerhet kan fremkalle kreft hos mennesker eller forsøksdyr

Klassifisering

Inndeling i kategorier etter iboende egenskaper.

Klassifisering av kjemikalier

Vurdere kjemikaliets helse-, miljø-, brann- og eksplosjonsfarlige egenskaper. Med utgangspunkt i denne vurderingen, plasseres kjemikaliet i gitte grupper (fareklasser).

Kreftfremkallende stoff

Stoffer eller stoffblandinger som kan forårsake ukontrollert cellevekst som gir opphav til ondartede svulster hos mennesker eller dyr.

Kreftfremkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonsskadelige stoffer - CMR-stoffer:

Stoffer som er klassifisert som kreftfremkallende (karsinogene), arvestoffskadelige (mutagene) eller reduserer forplantningsevnen og/eller er fosterskadelige (reproduksjonstoksike)

Kroniske helseskader

Varige skader på organer som hjerne og nervesystem, lever eller nyre.

Kronisk giftig stoff

Stoffer som ved gjentatt eller langvarig påvirkning fører til varige skader på blant annet nervesystem, lever eller nyrer.

L

Langtransporterte forurensninger

Forurensninger som skyldes utslipp i andre land/regioner, og som transporteres og spres med luft- eller havstrømmene.

M

Miljøgifter

Kjemikalier som er lite nedbrytbare (peristente), kan hope seg opp i levende organismer (bioakkumulere) og er giftige. At et stoff er giftig omfatter også langtidsvirkninger som kreft, reproduksjonsskader og arvestoffskader. Miljøgifter kan føre til irreversible skader både på miljø og helse.

Mutagen

Arvestoffskadelig. Forårsaker genetisk forandring/mutasjoner i arvestoffet (DNA).

O

Organiske miljøgifter

Stoff som er giftige, lite nedbrytbare og kan bioakkumulere. Disse egenskapene gjør at de er svært skadelige for ulike organismer.

Ozonreduserende stoffer

Stoffer som har egenskaper som kan bryte ned ozon

P

PBT-stoffer

Stoffer som er persistente (langsomt nedbrytbare), bioakkumulerende (lagres i levende vev) og toksiske (giftige). Disse stoffene identifiseres på bakgrunn av de detaljerte kriteriene i forordningens vedlegg XIII.

Persistent

Persistente stoffer er vanskelig nedbrytbare i naturen. En forbindelses persistens gir en indikasjon på hvor lenge forbindelsen vil være i miljøet og hvilken spredning den vil kunne få. Selv om forbindelsen har lav toksisitet, vil den på grunn av lang oppholdstid i miljøet kunne resultere i skadelige effekter.

Prioritetslisten

Miljømyndighetenes liste over prioriterte miljøgifter. Det er en nasjonal målsetning at utslipp av prioriterte stoffer skal stansen eller reduseres vesentlig. Ca. 30 stoffer eller stoffgrupper er ført opp på prioritetslisten.

R

REACH

EUs kjemikalieregelverk som er tatt inn i den norske forskriften om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier.

Risiko

Risiko består av to faktorer; fare og eksponering. Faren er de iboende egenskapene som kjemikaliene har. Eksponering er måten kjemikaliene brukes eller håndteres på.

Risikovurdering

Om kjemikalier: Vurdering av stoffs iboende egenskaper, og hvilke effekter stoffet kan ha på helse- og miljø. Hvilke bruksområder som er aktuelle og hvilke mengder stoffet forekommer i, inngår også i vurderingen. En risikovurdering representerer en helhetlig vurdering av hvilken risiko bruken av eller utslipp av et stoff kan medføre.

S

Sikkerhetsdatablad

Sammenstilling av opplysninger om stoffer og stoffblandingeres egenskaper og om sikker bruk av disse. Sikkerhetsdatabladene er et verktøy til formidling av opplysninger om helse, miljø og sikkerhet gjennom forsyningskjeden. Sikkerhetsdatablad ble tidligere kalt Helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad (HMS-datablad) eller datablader. Det skal utarbeides sikkerhetsdatablad for stoffer og kjemiske stoffblandinger som oppfyller kriteriene for klassifisering som farlige eller er PBT- eller vPvB-stoffer.

Stoffblanding

Oppløsninger eller faste, flytende og gassformige blandinger som består av to eller flere kjemiske stoffer.

Stoffer som gir stor grunn til bekymring (Substances of Very High Concern, SVHC)

Denne ordlyden brukes ofte om stoffer som oppfyller kriteriene for å falle inn under godkjenningsordningen i REACH, CMR-, PBT- og vPvB-stoffer samt stoffer som gir grunn til samme grad av bekymring som for eksempel hormonforstyrrende stoffer.

Stofflisten

Liste over farlige stoffer, hjemlet i forskrift om klassifisering og merking mv. av farlige kjemikalier. Med farlige stoffer menes her stoffer med helse-, miljø-, brann- og/eller eksplosjonsfare. 

V

vPvB (very Persistent, very Bioaccumulating)

Stoffer som er svært persistente (vanskelig nedbrytbare) og svært bioakkumulerende (lagres i levende vev).