Trinn 1: Skaff informasjon om det eksisterende produktet

Har produktet egenskaper som kan skade helse eller miljø?

Undersøk om virksomheten bruker eller har tenkt å bruke, produkter som inneholder stoffer som kan skade helse eller miljø. Finnes det risiko for at helse eller miljø kan komme til skade i produksjons-, bruks- eller avfallsfasen? Søk informasjon hos den som produserer, importerer eller selger produktet. Leverandører er pliktige til å gi opplysninger om produktet som kan ha betydning for helse- og miljøspørsmål til deg som yrkesmessig bruker. Slik informasjon kan blant annet finnes i sikkerhetsdatablad eller tilsvarende dokumentasjon.

Gjennom aktsomhetsplikten (jf. produktkontrolloven § 3) skal den som produserer et produkt ha gjort en vurdering som blant annet omfatter:

  • hvilke skadelige egenskaper produktet kan ha
  • hvor sannsynlig er det at de skadelige egenskapene utsetter helse og miljø for fare
  • hvilke tiltak som er nødvendige for å beskytte helse og miljø ved håndtering av produktet
  • hvilke tiltak som er nødvendige for å ta hånd om avfallet

Identifiser eksponering av produktet

Det er nødvendig å gjøre en vurdering av sannsynligheten for at produktet påvirker helse og miljø ved å identifisere:

  • om bruk av produktet gir stor sannsynlighet for eksponering
  • om mennesker og miljø kan bli påvirket   - på arbeidsplassen   - via utslipp til luft eller vann   - via produktet   - via avfallet når produktet havner på søppelfylling eller forbrennes
  • om det kan oppstå risikosituasjoner for mennesker og miljø ved bruk av produktet.

Viser risikovurderingen at det er behov for risikoreduserende tiltak? Kan substitusjon være et hensiktsmessig risikoreduserende tiltak?

Bør produktet unngås?

Det er viktig å vurdere graden av farlige egenskaper mot sannsynligheten for at dette kan medføre skade på helse eller miljø. Et produkt med svært farlige egenskaper utgjør stor risiko for helse og miljø selv i små mengder, mens et mindre farlig produkt også kan utgjøre stor risiko dersom det brukes i store mengder.