Trinn 2: Gjør en prioritering

Informasjonen du fikk i trinn 1 kan gjøre det nødvendig med en prioritering av hva det er viktigst å gripe fatt i. Gjør en vurdering på bakgrunn av den dokumentasjon som foreligger.

Stoffene på miljømyndighetenes liste over prioriterte miljøgifter, godkjenningslisten (vedlegg XIV til REACH-forordningen) og kandidatlisten under REACH. er stoffer med spesielt alvorlige egenskaper. Det er et mål at disse stoffene erstattes med bedre alternativer.