Trinn 6: Substituere?

Nå har du vurdert risiko ved de mulige alternativene. Det beste alternativet er sammenlignet med det produktet eller den prosessen du bruker eller hadde tenkt å bruke, trinn 5. To viktige spørsmål blir da:

Hvilket produkt medfører minst fare for helse og miljø? Innebærer et bytte til alternativet urimelig kostnad eller ulempe?

Dersom dine vurderinger viser at alternativet er bedre, skal substitusjon gjennomføres med mindre det medfører urimelig kostnad eller ulempe. Merkostnaden forbundet med overgangen til et mindre risikofylt alternativ må vurderes opp mot det som oppnås av miljøforbedring i hele produktets levetid. Dersom miljøgevinstene kan anslås å være større eller lik kostnadene, skal substitusjon foretas.

Det er viktig å se de fordeler substitusjon kan gi. Det skal tas hensyn til faktorer som:

  • redusert risiko for skade på mennesker og miljø
  • redusert behov for sikkerhetstiltak (vernetiltak) og spesielle rutiner i forbindelse med produksjon, lagring, bruk, avfallshåndtering og transport
  • redusert mengde farlig avfall, og dermed også utgifter til avfallshåndtering

Substitusjon kan være gunstig for markedsføring av produktet eller virksomheten. Å gjennomføre substitusjon kan derfor gi fordeler som totalt sett eller på sikt vil føre til økt inntjening for virksomheten.