Havner og terminaler

Innenfor kategorien havner og terminaler er det et vidt spenn av forskjellige typer virksomhet som gir ulike typer støy: fra små buss-/kollektivterminaler til store havner og godsterminaler.

Støy fra eksisterende havn/terminal

For støy fra eksisterende havn/terminal gjelder forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy, hvor det er en tiltaksgrense for innendørs støy på 42 dB (gjennomsnitt over døgnet). Det er ikke satt krav til utendørs støy. Når tiltaksgrensen overskrides, må anleggseier gjennomføre tiltak for de aktuelle boligene/institusjonene. Regelverket i forurensningsforskriftens kapittel 5 forvaltes av Fylkesmannens miljøvernavdeling.

For en del anlegg kan det også være stilt støykrav gjennom (kommunal) reguleringsplan.

Støy fra havner og terminaler kartlegges i ulike sammenhenger. Kontakt anleggseier for å få informasjon om hvilke støydata som eventuelt finnes.

Ved etablering av ny havn/terminal, eller utbedring av eksisterende virksomhet som krever utarbeidelse av ny plan etter plan- og bygningsloven, gjelder Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442).

Anbefalte støygrenser for havner og terminaler (uten impulslyd) er Lden 55 dB (gjennomsnitt over året) på uteplass og utenfor rom til støyfølsom bruk, samt Lnight 45 dB og maksimalnivå L5AF 60 dB utenfor soverom om natten. Dersom virksomheten gir støy med impulskarakter skjerpes Lden-kravet til 50 dB. For kilder med store variasjoner i aktivitet bør det benyttes krav til støy i driftstiden.

Ny bebyggelse ved havn/terminal

Ved etablering av ny bebyggelse i støyutsatte områder rundt havner og terminaler gjelder Klima- og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1521). Anbefalte grenseverdier er de samme som ved etablering av ny havn/terminal (se ovenfor). Grensene gjelder for boliger, fritidsboliger, sykehus, pleieinstitusjoner, skoler og barnehager.

I tillegg gjelder innendørs støykrav gitt i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven med tilhørende Norsk Standard NS 8175 klasse C: 30 dB i gjennomsnitt over døgnet og maksimalnivå LAFmax 45 dB om natten.

Når det er kartlagt støysoner rundt virksomheten, gjelder arealbruksbestemmelser for gul og rød sone. Gul sone er en vurderingssone hvor ny bebyggelse kan tillates dersom de anbefalte støygrensene er tilfredsstilt. I rød sone bør det i utgangspunktet ikke etableres ny støyfølsom bebyggelse.

Les mer: