Motorferdsel i utmark og vassdrag

Motorferdsel i utmark omfatter støy fra snøscootere, terrengmotorsykler, firehjulinger og andre kjøretøy beregnet på kjøring i terrenget på snødekt mark eller barmark, motorbåter og andre motorfartøy samt luftfartøy som fly og helikopter.

Motorisert ferdsel i utmark og vassdrag reguleres av lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og tilhørende forskrifter. Kommunen er myndighet, og kan gi dispensasjoner fra regelverket til nærmere bestemte formål.

Les mer:

Klima- og miljødepartementet har iverksatt en ny forsøksordning med snøscooterløyper for perioden 2014-2018, som gir kommunene adgang til å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. Den reguleres ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven.

Ordningen er utarbeidet som et forsøk etter forsøksloven. Klima- og miljødepartementet har utarbeidet en standardisert forskrift som gir nærmere bestemmelser for forsøket. Den beskriver planprosessen kommunen må gjennomføre og hvilke begrensninger og hensyn som gjelder for etablering av løypene.

Regjeringen har understreket at kommunene i forsøket bør ha som mål å gjennomføre gode lokale prosesser, og vektlegge hensynet til støy og andre ulemper for friluftsliv, naturmangfold, bolig- og hytteområder, kulturminner og kulturmiljø, jamfør forskriften § 3.

Relaterte lenker