Foto: Morten Berntsen/ Petroleumstilsynet

Rapporter fra arbeidet med Nordsjøen og Skagerrak

I 2013 ble forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak lagt frem. Dermed hadde Norge marine helhetlige forvaltningsplaner for alle sine havområder.

Her finner du det samlede faggrunnlaget som ligger bak Meld. St. 37 Helhetlig forvaltning av Nordsjøen og Skagerrak.

Beskrivelse av miljø og ressurser

Bakgrunnsrapporter

Beskrivelse av næringsaktivitet

Program for utredning av miljøkonsekvenser

Oppsummering av uttalelser til utredningsprogrammene:

Endelig program for utredning av miljøkonsekvenser av:

Utredning av konsekvenser

Høringsuttalelser utredninger av konsekvenser

Sammenstilling av kunnskapsgrunnlaget

 • Sårbarhet for særlig verdifulle områder, PDF
  Rapporten omhandler sårbarhet for særlig verdifulle områder i forhold til petroleumsvirksomhet, skipstrafikk, fiskeri, land og kystbasert aktivitet og langtransportert forurensning. Et lengre sammendrag er gitt innledningsvis.

  Sammendragsrapport: Norsk / Engelsk
 • Indikatorer for overvåking, PDF
  I denne rapporten er det utarbeidet forslag til indikatorer som bør inngå i et samordnet overvåkingssystem for økosystemets tilstand for Nordsjøen og Skagerrak.
  Forslagene til indikatorer settes i rapporten i sammenheng med målsettingene i nasjonal- og internasjonal miljøpolitikk innenfor forvaltningsplanområdet.

  Sammendragsrapport: Norsk / Engelsk
 • Samlet påvirkning og konsekvenser, PDF
  Rapporten sammenstiller kunnskap om miljøtilstand i havområdet, menneskelig aktivitet, påvirkning og miljøkonsekvenser ved normal aktivitet og ved uhellshendelser. Deretter vurderes samlet belastning, hva som påvirker mest, hvor påvirkningen er størst, og hvilke utfordringer som vurderes som størst i framtiden.
  Rapporten skal gi relevant informasjon til støtte for framtidig forvaltning av havområdet. Rapporten er et innspill for videre arbeid med å identifisere miljømål og tiltak knyttet til forvaltning av området.

  Sammendragsrapport: Norsk / Engelsk
 • Interessekonflikter og samordningsbehov, PDF
  Rapporten gir det en oversikt over interessekonflikter mellom næringer, og mellom næringer og miljø i forvaltningsplanområdet. For konflikter mellom næringer, er det identifisert muligheter for ytterligere samarbeid og samordning der dette har vært mulig og hensiktsmessig. Rapporten gir også en sektorvis fremstilling av arealmessige forhold og informasjon om samordning av ulike hensyn. I tillegg ser rapporten på forventet utvikling i sektorenes aktiviteter, og forventet utvikling i de ulike konfliktene.

  Sammendragsrapport: Norsk / Engelsk
 • Prioriterte kunnskapsbehov, PDF
  I denne rapporten sammenstilles alle kunnskapsbehov som er identifisert gjennom arbeidet med det faglige grunnlaget for forvaltningsplanen, i tillegg til noen kunnskapsbehov som arbeidsgruppen selv har identifisert.

  Sammendragsrapport: Norsk / Engelsk
 • Verdiskaping og samfunnsmessige forhold, PDF
  Denne rapporten beskriver betydningen av de ulike næringene i og i tilknytning til forvaltningsplanområdet. Rapporten inneholder hovedtall for demografi og arbeidsmarked i kystkommunene og for verdiskaping og næringsstruktur i fylkene som grenser til Nordsjøen og Skagerrak. Rapporten beskriver særskilt verdiskaping, sysselsetting, ringvirkninger og framtidsbilder i næringene petroleum, fiske og fangst, skipsfart, turisme, reiseliv og rekreasjon, og akvakultur.
  Rapporten gir også en oversikt over det som kalles økosystemtjenester i Nordsjøen og Skagerrak, og inneholder noen eksempler på disse økosystemtjenestenes betydning for samfunnet.

  Sammendragsrapport: Norsk / Engelsk 

Relaterte lenker