info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 15.04.2020 – 15.04.2020

Klimakur 2030: Presentasjon for kommunene

Utredningen Klimakur 2030 er på høring. Dette webinaret er for kommuner og andre som vil vite mer om rapporten. Det blir god tid til spørsmål og svar.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.15
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Klimakur 2030 er en utredning utarbeidet på oppdrag fra regjeringen, og er et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Statens Vegvesen, Kystverket, Norges vassdrags- og energidirektorat, Landbruksdirektoratet og Enova.

Formålet med Klimakur 2030 har vært å belyse mulige tiltak for å redusere ikke-kvotepliktige utslipp med minst 50 prosent innen 2030, og beskrive tiltak for å redusere utslipp og øke opptak i skog og arealbrukssektoren.

Høringsfrist 30. april

Oppdraget har vært omfattende og er gjennomført på forholdsvis kort tid. Rapporten er nå på høring, med høringsfrist 30. april 2020. Et viktig formål for høringsprosessen er å undersøke om det er informasjon og kunnskap som utfyller eller endrer grunnlaget som er benyttet for analysene i Klimakur 2030, eller om det er tiltak av betydning som ikke er utredet.

Kommunene kan spille en viktig rolle

Kommuner og fylkeskommuner kan gjennom sine ulike roller påvirke en rekke ulike klimatiltak. Det gjelder særlig for utslippsreduksjoner innen vei- og sjøtransport og anleggsmaskiner, og innenfor avfallshåndtering med karbonfangst og -lagring. Klimakur 2030 har også sett på muligheter for å styrke kommunenes handlingsrom som innkjøper, som planmyndighet og ikke minst det kommunale klimaarbeidet gjennom rollen som samfunnsutviklere.

I webinaret gir vi deg en gjennomgang av metodene som er brukt og de viktigste funnene i Klimakur 2030, med vekt på tiltak og virkemidler som lokal og regional forvaltning kan påvirke. Vi stiller med flere fagfolk som kan svare på spørsmål om utredningen.

Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.