info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 03.12.2020 – 04.12.2020

Innspillsmøter om produsentansvar

Hva synes du om ordningene med produsentansvaret? Miljødirektoratet vil gjerne vite hvordan du mener at ordningene kan forbedres og utvikles.

Sted: Internett, Miljødirektoratet
Tid: 12:00 - 15:00 (avsatt tidsrom for individuelle møter)
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet

Miljødirektoratet ønsker innspill til hva som fungerer bra og hva som fungerer dårlig med dagens produsentansvarsordninger, og hvordan ordningene kan forbedres og støtte opp om en sirkulær økonomi. 

Vi legger opp til korte individuelle møter med aktørene som melder seg på.

Produsentansvarsordninger vi ønsker innspill til:  

  • Emballasje og drikkevareemballasje 
  • Elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter) 
  • Batterier 
  • Kjøretøy 
  • Dekk 
  • PCB-holdige isolerglassruter.  

I tillegg ønsker Miljødirektoratet innspill på kommende krav om produsentansvar for enkelte engangs plastprodukter og utstyr i plast fra fiskeri- og oppdrettsnæringen

Dette ønsker vi innspill om

I tillegg til generelle og spesifikke innspill om de etablerte produsentansvarsordningene ønsker vi konkrete innspill på hvordan Norge kan innlemme de nye minimumskravene til produsentansvar, herunder krav og roller til produsenter, returselskaper, andre involverte og hvilke kostnader ordningene skal dekke. 

Vi ønsker også innspill på hvordan et produsentansvar for enkelte plastprodukter og fiskeri- og oppdrettsutstyr kan utformes, herunder organisering av ordningen og hvordan ordningene skal finansiere holdningsskapende tiltak, avfallshåndtering og opprydning av forsøpling. 

Det vil bli lagt opp til korte 1:1-webmøter (Teams) med aktørene som melder seg på. Hver enkelt aktør vil få tildelt tid for sitt individuelle møte. Nærmere informasjon om innretningen av innspillsmøtene gis etter påmeldingsfristen.

Miljødirektoratet går gjennom produsentansvarsordningene

Klima- og miljødepartementet ønsker at produsentansvaret styrkes for å støtte opp under den sirkulære økonomien.  

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet skal Miljødirektoratet gjennomgå dagens ordninger og foreslå eventuelle endringer. Gjennomgangen skal også ta hensyn til nytt EU-regelverk, herunder minimumskriteriene til produsentansvar i rammedirektivet om avfall (2008/98 EF endret ved (EU) 2018/851).

Implementering av EU direktiv om plastprodukter

EUs direktiv om plastprodukter ((EU) 2019/904) stiller også krav om produsentansvar for enkelte engangs plastprodukter og utstyr i plast fra fiskeri- og oppdrettsnæringen, og vil gi enkelte produsenter ansvar for finansiering av blant annet holdningsskapende tiltak, avfallshåndtering og opprydning av forsøpling.

Miljødirektoratet skal gi anbefalinger om innretning av produsentansvaret som følger av dette direktivet. 

Mer informasjon om nye EU-krav relatert til produsentansvar i EØS-notater: 

Oppdragsbrev fra klima- og miljødepartementet om produsentansvar