info Dette er et tidligere arrangement

Seminar | 28.10.2020 – 28.10.2020

Verifisering av klimagassutslipp

Miljødirektoratet og ICOS Norge inviterer til åpent møte om klimagassutslipp.

Sted: Digitalt
Tid: 10:00 - 12:00
Pris: Gratis
Arrangør: Miljødirektoratet og ICOS Norge

Målet med møtet er å gjøre forskere og forvaltning bedre i stand til å samarbeide om å benytte kunnskapen som produseres i observasjonsnettverket til ICOS (Integrated Carbon Observation System) for å verifisere de norske så vel som de internasjonale klimagassutslippene.

Møtet er en oppfølging av det meget vellykkede møtet mellom forvaltning og forskning i 2018. Da ble det konkludert med at miljøforvaltningen så stor nytte av de såkalte fluks-kartene med oversikt over utviklingen i de observerte norske klimagassutslippene.

Siden sist møte i juni 2018 har det skjedd flere interessante utviklinger som sommertørken i 2018 og Covid-19, og vi har 2 nye år med rapporterte norske utslipp å sammenligne med observasjonene.

På møtet vil Miljødirektoratet legge fram utslippstall til og med 2019 fra SSB. Det vil også bli presentert hvordan tallene samles inn og beregnes og hva slags usikkerhet som er knyttet til datagrunnlaget.

Representanter fra ICOS vil presentere oppdaterte fluks-kart basert på de nyeste samlingene av utslippsobservasjoner fra de norske ICOS stasjonene. Datamateriale og tjenestene fra karbonportalen til ICOS som samler data fra mer enn 130 stasjoner i det Europeiske nettverket vil også bli presentert. Produktene og tjenestene er i stadig utvikling og vil kunne være nyttige for langt flere enn klimaforskere.

Det vil også bli presentert noen interessante observasjoner knyttet til Covid-19 og sommertørken i 2018. Ledende representanter fra ICOS publiserte i mai 2020 en artikkel der de på bakgrunn av ICOS' observasjoner konkluderer med at Covid-19-nedstengningen har nesten ingen innflytelse på økningen av CO2 i atmosfæren.

Program

Innledende ord v/ Siri Sorteberg, direktør for Klimaavdelingen i Miljødirektoratet.

Forvaltningens ståsted og behov

Kathrine Loe Bjønness fra Miljødirektoratet presenterer det norske klimagassregnskapet – hvordan lages de nasjonale utslippstallene og hva slags usikkerhetsmomenter er knyttet til datagrunnlaget? Miljødirektoratet presenterer også siste tilgjengelig data til og med 2019.

Hva sier klimaobservasjonene? Ny kunnskap fra klimaforskerne

  • How can ICOS data and products impact science and policy? v/ Alex Vermeulen, Direktør, ICOS Carbon Portal
  • Nye flukskart for klimagassene metan (CH4) og CO2 v/ Christine Groot Zwaaftink, Forsker, NILU og leder av integrasjonsaktiviteten i ICOS Norge.
  • Utvikling av klimagassene CO2 og CH4 i atmosfæren i Norge og på Svalbard? v/ Stephen Matthew Platt, Forsker, NILU og leder for atmosfæredomenet i ICOS Norge  
  • Konsekvenser av tørken 2018 og Covid-19 for karbonflukser i boreal skog» v/ Holger Lange, Forsker, NIBIO og leder av det terrestriske domenet i ICOS Norge
  • Karbonflukser og havforsuring i norske havområder de siste 20 år v/ Meike Becker,Forsker, Universitetet i Bergen og Bjerknessenteret

Møtet er digitalt, det vil bli sendt ut Teams-lenke til påmeldte deltakere.

Bakgrunn

Kunnskap gjennom observasjoner. Dette er målet med forskningsinfrastrukturen ICOS. Under klimatoppmøte i Paris inngikk mer enn 190 land en global klimaavtale der de ble enige om å begrense den globale oppvarmingen til under 2 grader. Nasjonene har meldt inn løfter til FN om reduksjoner i CO2-utslippene, men hvordan kan vi være sikre på at de innrapporterte klimatiltakene fører til reelle utslippskutt?

En del av svaret er et storstilt europeiskobservasjons- og målenettverk som måler og kvantifiserer konsentrasjonene av drivhusgasser som CO2 og metan i atmosfæren, i havet og på land som skal sikre pålitelige karbonmålinger i hele klimasystemet. De nasjonale observasjonsnettverkene er selve ryggraden i det europeiske observasjonssystemet ICOS. ICOS Norge omfatter derfor målestasjoner på land, i havet og atmosfæren for å kunne fremskaffe vitenskapelige data på hele karbonkretsløpet.

Påmeldingsfristen er ute. Kontakt ingvild.byskov@miljodir.no.