info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 11.05.2021 – 11.05.2021

Åpning av bekker som klimatilpasning

Ved å gjenåpne vannveier som ligger i rør, kan byer og tettsteder sikre seg bedre mot overvann, og øke verdien av området for mennesker og natur.

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Mange bekker i byer og tettsteder er lagt i rør under bakken, i hovedsak for å føre forurenset vann bort fra overflaten, i tillegg til effektiv arealutnyttelse. Men bekker som er lagt i rør kan skape kapasitetsproblemer ved kraftige nedbørshendelser sammenlignet med åpne bekker.

Åpne bekker kan være mer robuste og utgjøre en del av løsningen for å transportere overvann bort fra utsatte områder. Målet er å gjenskape naturlige vannveier for å bli mer robust mot økt nedbør, gjenskape et blågrønt element i bybildet, bidra til økt biologisk mangfold og legge til rette for friluftsliv og rekreasjon.

I dette webinaret får vi høre om prosjektet "Anvisning for bekkeåpning som klimatilpasningstiltak" med Klæbu helse- og velferdssenter som case. Dette er et samarbeid mellom Trondheim kommune, forskningssenteret Klima 2050, Multiconsult og nettverket for klimatilpasning i Trøndelag.

Resultatet er en anvisning som viser de viktigste trinnene i en bekkeåpningsprosess. Den består av et flytskjema som viser beslutningsprosessen, en utsjekksmatrise for tidlig mulighetsstudie og en sjekkliste for å sikre at alle vurderinger er gjort.

Innledere: Jøran Solli i Trondheim kommune og Berit Time i forskningssenteret Klima 2050.

Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.