Konferanse | 11.11.2021 – 12.11.2021

Klimasamling for kommunene i Møre og Romsdal

Alle kommunene i Møre og Romsdal er invitert til samling for å styrke arbeidet med klimatilpasning og utslippskutt.

Sted: Ålesund
Tid:
Pris:
Arrangør: Samlingen arrangeres av Miljødirektoratet, statsforvalteren og fylkeskommunen i Møre og Romsdal og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), i samarbeid med KS og Cicero senter for klimaforskning. Flere kommuner i regionen er også med på å utforme programmet.

Samlingen består av to deler:

 • En fysisk samling, i Ålesund, lunsj til lunsj, 11. og 12. november 2021.
 • En digital del, med webinarer med faglig fordypning, som vil være felles med kommunene i Nordland (som skal ha en fysisk samling i slutten av oktober).

Praktisk kompetanse

Formålet er å gi ansatte fra ulike fagområder økt, praktisk kompetanse og knytte kontakt med kollegaer i andre kommuner, med tanke på framtidig samarbeid og deling på kompetanse og ressurser. Vi ønsker også å løfte fram betydningen av at alle deler av kommunens virksomhet deltar aktivt i omstillingen til et lavutslippssamfunn.

Topplederforum

Vi har dialog med KS om å legge denne samlingen "back-to-back" med KS's ledersamling i fylket. På den måten håper vi å få god oppslutning om klimasamlingens topplederforum, som er egen sesjon på den fysiske samlingen kun for dere som er ordførere eller rådmenn.

Hvem bør delta?

Vi oppfordrer kommunene til å være representert med flere personer på samlingen, både fordi det er mange i kommunen som er viktig for framdrift i klimaarbeidet og fordi det kan øke sjansene for et løft i klimaarbeidet etter samlingen. Leder og fagansvarlige for utslippskutt, klimatilpasning, miljø og bærekraft, anskaffelser, næringsutvikling, planlegging (bolig- areal- og transportplanlegging), landbruk, bygg- og eiendomsforvaltning er alle viktige i dette arbeidet – og kanskje også andre.

Opphold dekkes av arrangør

Arrangørene dekker oppholdet for begge dagene, mens kommunene må dekke reise selv. Vi tar sikte på å dekke overnattinger for inntil fire personer for hver kommune fra 11. til 12. november + overnatting fra 10. til 11. november for deltakere som trenger dette pga. lang reisevei. Når det er sagt, har vi lagt samlingen fra lunsj til lunsj i håp om at flest mulig ikke trenger mer enn en overnatting. Dagpakker (uten overnatting) koster mye mindre, slik at vi kan ha mulighet til å dekke flere dagpakker utover de maksimalt fire vi kan dekke overnatting for.

Program og mer informasjon

Et første utkast til program ligger nederst på denne siden. Dette er et første utkast, og programmet vil bli videreutviklet og løpende oppdatert. Merk at arbeidet med planlegging av innhold for den digitale delen foreløpig ikke er startet. Formålet med den digitale delen er å gi deltakerne med fagspesifikk fordypning.

Klimatilpasning og anskaffelser

Blant annet vil Miljødirektoratets klimatilpasningskurs, ledet av Steinar Taubøll fra NMBU, bli en viktig del av den digitale samlingen, sammen med en grundig introduksjon til arbeidet med grønne anskaffelser i regi av Direktoratet for forvaltning og økonomi (DFØ).

 

Send oss kontaktinformasjon

Vi ber dere informere aktuelle fagansvarlige og ledere om samlingen så snart som mulig, ved å videresende denne invitasjonen bredt i kommunen. Vi ber dere også sende oss navn og kontaktinformasjon til en som kan være kommunens kontaktperson, innen 23. april 2021. Dette sendes til knut.hesla@miljodir.no.

Korona

Tidspunktet for samlingen ligger såpass langt frem i tid at vi håper og tror at det lar seg gjøre å gjennomføre samlingen fysisk. Vi ber dere derfor planlegge for at det blir en fysisk samling.

Påmelding og mer informasjon

Mer informasjon om samlingen sendes postmottak i kommunen, med kopi til deres kontaktperson, så snart vi har kommet lengre med programmet. Vi vil åpne for påmelding før sommerferien, med påmeldingsfrist ca. seks uker før samlingen.

Spørsmål kan rettes til Miljødirektoratet v/ Knut S. Hesla (knut.hesla@miljodir.no).

 

Program

Dette er et aller første programutkast - endringer vil forekomme, inkludert nøyaktig oppstart- og avslutningstidspunkt!

Dag 1 

10:30: Åpner for registrering – åpen fram til 12:30 

11.30-12.30: Lunsj 

12.30: Åpning, ved statsforvalteren/fylkesråd

12:50: Praktisk info, ved ordstyrer

13:00: Hva betyr det å jobbe helhetlig med klima i kommunen? Utslippene skal til null om noen tiår, og samtidig fører nytt klima til mer risiko - hva må kommunene gjøre, og hva kan staten gjøre for kommunene?  Ved Herdis Laupsa i Miljødirektoratet.

13:30Status for klimaarbeidet i fylket: Hva har vi gjort? Hva skjer i dag? Hvor skal vi? Ved fylkeskommunen. 

14.00 – 14:30: Pause 

14:30 – 16.00: Topplederforum og plenum 

Parallell 1: Topplederforum, for ordførere og rådmenn. Ledet av KS. 

Parallell 2, i plenum: 

 • Grønne anskaffelser som strategisk verktøy. Ved DFØ.
 • Klimakommunikasjon og hvordan engasjere lokalsamfunnet og internt i kommunen. Ved Cicero senter for klimaforskning.
 • Planarbeidet som navet i helhetlig klimaarbeid som tar hensyn til både utslippskutt, tilpasning og naturmangfold. Ved Miljødirektoratet ++

16.00-16.15: Pause 

16.15: Hvor ligger gevinstene i et aktivt klimaarbeid? 

 • Hvordan "institusjonalisere" + utnytte de lokale fordelene enda bedre. Ved KS 
 • Klimaarbeidet som motor i utvikling av framtidsretta arbeidsplasser (NHO?) 
 • Klimaarbeidet som driver for å bygge mer attraktive kommuner, eksempel fra kommune som har lykkes i dette.

17.00: Samtalen. En samtale om hvordan kommunene kan styrke klimaarbeidet.

18.00: Lokalt klimaarbeid i byen vi er – vi går ut og ser noe spennende (og får luft og bevegelse!) 

19:30: Middag 

Dag 2 

08.30: Inspirasjon!

09:00: Klimatilpasning og beredskap: Hvorfor er det viktig, og hvorfor er tilpasningsarbeidet avhengig av "hele" kommunen. Ved Steinar Taubøll (NMBU), kursleder for klimatilpasningskurset Vær smart. 

09:30: Gruppearbeid etter modifisert "world café-modell". Noen av de aktuelle temaene:

 • klimavennlig bolig-, areal og transportplanlegging 
 • behov og muligheter for klimatilpasning 
 • muligheter for grønn næringsutvikling
 • klimakommunikasjon og engasjement
 • klimakrav i anskaffelser
 • hvordan samarbeide etter at samlingen er over

10:45: Bli kjent med dem du skal samarbeide med framover! 

Vi setter opp rom og bord etter tema, der deltakerne kan velge hva de vil delta på, uten annen agenda enn: Hvordan kan vi jobbe sammen framover? Temaene bestemmes av deltakerne via en spørreundersøkelse på dag 1: Hvilket tema skal du jobbe mest med framover? 

11:30: Avslutning 

11:45 Lunsj og hjem

 

Digital del av samlingen – felles for Nordland, Møre og Romsdal og Longyearbyen 

Aktuelle temaer - dette arbeidet er helt i startgropa:

Tema 1: Klimatilpasning/Vær smart-kurset 

Tema 2: Klimakrav i anskaffelser. Inkl. eksempler fra kommuner. 

Tema 3: Revidere/lage klimaplan, og hvordan sikre at den blir et effektivt verktøy. Hva er kravene til en plan? Hvordan er det lurt å jobbe? Eksempler fra kommuner. 

Tema 4: Klimagassregnskap, klimabudsjett og mål. Hvilke verktøy har kommunene tilgjengelig? Miljødirektoratet viser fram lokalt klimagassregnskap og beregningsmaler. Hvordan sette opp et klimabudsjett og sette mål? Eksempel fra kommune + fortelle om den nasjonale veilederen. 

Tema 5: Klimavennlig næringsutvikling – eksempler på hvordan kommuner har bidratt.