Konferanse | 11.11.2021 – 12.11.2021

Klimasamling for kommunene i Møre og Romsdal

Alle kommunene i Møre og Romsdal er invitert til samling for å styrke arbeidet med klimatilpasning og utslippskutt.

Sted: Ålesund
Tid: 11.00 (11. nov.) - 13.00 (12. nov.)
Pris: Gratis for kommunene
Arrangør: Samlingen arrangeres av Miljødirektoratet, statsforvalteren og fylkeskommunen i Møre og Romsdal og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), i samarbeid med KS og Cicero senter for klimaforskning. Flere kommuner i regionen er også med på å utforme programmet.

Samlingen består av to deler:

 • En fysisk samling, i Ålesund, lunsj til lunsj, 11. og 12. november 2021.
 • En digital del, med webinarer med faglig fordypning, som vil være felles med kommunene i Nordland (som skal ha en fysisk samling i slutten av oktober).

Praktisk kompetanse

Formålet er å gi ansatte fra ulike fagområder økt, praktisk kompetanse og knytte kontakt med kollegaer i andre kommuner, med tanke på framtidig samarbeid og deling på kompetanse og ressurser. Vi ønsker også å løfte fram betydningen av at alle deler av kommunens virksomhet deltar aktivt i omstillingen til et lavutslippssamfunn.

Topplederforum

Vi har dialog med KS om å legge denne samlingen "back-to-back" med KS's ledersamling i fylket. På den måten håper vi å få god oppslutning om klimasamlingens topplederforum, som er egen sesjon på den fysiske samlingen kun for dere som er ordførere eller rådmenn.

Hvem bør delta?

Vi oppfordrer kommunene til å være representert med flere personer på samlingen, både fordi det er mange i kommunen som er viktig for framdrift i klimaarbeidet og fordi det kan øke sjansene for et løft i klimaarbeidet etter samlingen. Leder og fagansvarlige for utslippskutt, klimatilpasning, miljø og bærekraft, anskaffelser, næringsutvikling, planlegging (bolig- areal- og transportplanlegging), landbruk, bygg- og eiendomsforvaltning er alle viktige i dette arbeidet – og kanskje også andre.

Opphold dekkes av arrangør

Arrangørene dekker oppholdet for begge dagene, mens kommunene må dekke reise selv. Vi tar sikte på å dekke overnattinger for inntil fire personer for hver kommune fra 11. til 12. november + overnatting fra 10. til 11. november for deltakere som trenger dette pga. lang reisevei. Når det er sagt, har vi lagt samlingen fra lunsj til lunsj i håp om at flest mulig ikke trenger mer enn en overnatting. Dagpakker (uten overnatting) koster mye mindre, slik at vi kan ha mulighet til å dekke flere dagpakker utover de maksimalt fire vi kan dekke overnatting for.

Program og mer informasjon

Under finner du programmet for den fysiske samlingen i Ålesund og en enklere versjon av programmet for den digitale delen, som er felles for Nordland og Møre og Romsdal. Under den fysiske samlingen vektlegger vi felles problemstillinger og muligheten til å møtes, diskutere og bli kjent. I den digitale delen vektlegger vi mer fagspesifikk fordypning.

Klimatilpasning og anskaffelser

Blant annet vil Miljødirektoratets klimatilpasningskurs, ledet av Steinar Taubøll fra NMBU, bli en viktig del av den digitale samlingen, sammen med en grundig introduksjon til arbeidet med grønne anskaffelser i regi av Direktoratet for forvaltning og økonomi (DFØ).

Korona

Tidspunktet for samlingen ligger såpass langt frem i tid at vi håper og tror at det lar seg gjøre å gjennomføre samlingen fysisk. Vi ber dere derfor planlegge for at det blir en fysisk samling.

Kontaktperson

Alle kommuner skal nå ha oppgitt en kontaktperson for kommunens deltakelse. Vi setter kontaktpersonen i kopi i all videre korrespondanse om samlingen. Kontaktperson for arrangørene er knut.hesla@miljodir.no

Påmelding: Frist: 20. september

På grunn av hotellets regler om avbestillinger, må vi vite relativt tidlig hvor mange som skal overnatte. Påmeldingsfristen er derfor satt til 20. september.

Spørsmål kan rettes til Miljødirektoratet v/ Knut S. Hesla (knut.hesla@miljodir.no).

Program

Merk: Endringer vil kunne forekomme, inkludert nøyaktig oppstart- og avslutningstidspunkt!

Dag 1 

10:30: Åpner for registrering – åpen fram til 12:30 

11.30: Lunsj 

12.30: Åpning ved statsforvalter Else May Botten Norderhus

12.45: Eva Vinje Aurdal, ordfører i Ålesund kommune: Hva betyr det for oss å jobbe helhetlig med klima i kommunen?

12:55: Litt praktisk info fra ordstyrer Espen Larsen

13:00: Status for klima- og klimatilpasningsarbeidet i fylket. Ved fylkesplansjef Ingunn Bekken Sjåholm. 

13:30: Hva betyr det å jobbe helhetlig med klima i kommunen? Utslippene skal til null om noen tiår, og samtidig fører nytt klima til mer risiko - hva må kommunene gjøre, og hva kan staten gjøre for kommunene?  Ved Herdis Laupsa i Miljødirektoratet.

14.00: Pause 

14.30 – 16.00

Parallell 1: Topplederforum for ordførere og rådmenn.

 • 1,5 timer uten fastlagt program. Her skal ordførere og rådmenn få snakke fritt om hva de ser på som utfordringer og muligheter i klimaarbeidet, og dele tanker om hvordan Nordland-kommunene skal komme videre i omstillingen. Ordstyrer: Kjetil Bjørklund, KS. Plenumsinnledere fra samlingen deltar som ressurspersoner.

Parallell 2: For øvrige deltakere:

 • Planarbeidet som navet i helhetlig klimaarbeid som tar hensyn til både utslippskutt, tilpasning og naturmangfold. Ved Miljødirektoratet ++
 • Grønne anskaffelser som strategisk verktøy. Ved Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) 
 • Hvordan skal vi egentlig få med oss folk på omstilling til et grønnere samfunn? Hvordan kan vi skape engasjement rundt klimaarbeidet og tiltakene i kommunene våre?  Og hvordan forteller vi og får ut de gode historiene om arbeidet vi gjør? Ved Astrid Arnslett, Cicero senter for klimaforskning.

16.00: Pause 

16.15: Hvor ligger gevinstene i et aktivt klimaarbeid? 

 • Hvordan "institusjonalisere" klimaarbeidet i kommunen og utnytte de lokale fordelene enda bedre. Ved Kjetil Bjørklund, fagleder for klima i KS.
 • Klimaarbeidet som motor i utvikling av framtidsretta arbeidsplasser. Ved Espen Remme, regiondirektør i NHO Møre og Romsdal. 
 • Klimaarbeidet som driver for å bygge en mer attraktiv kommune. Ved Gunnar Wangen, leder for plan og miljø, Ørsta kommune.

17.00: En samtale om hvordan kommunene kan styrke klimaarbeidet. Med bl.a:

 • Kommunedirektør Odd Arild Bugge, Tingvoll kommune
 • Liv Kjersti Finholt, klimarådgiver, Ålesund kommune
 • Espen Remme, regiondirektør i NHO Møre og Romsdal
 • Anne Melbø, klimakoordinator hos statsforvalteren i Møre og Romsdal
 • Kjetil Bjørklund, fagleder for klima i KS
 • Ungdomsrepresentant - TBC

18.00: Besøk til Framtidslabben (frivillig) 

19.30: Middag 

Dag 2 

08.30: Lokale eksempler på klimaarbeid til inspirasjon!

09.00: Klimatilpasning og beredskap: Hvorfor er det viktig, og hvorfor er tilpasningsarbeidet avhengig av "hele" kommunen. Ved Steinar Taubøll (NMBU), kursleder for klimatilpasningskurset Vær smart. 

09.30: Gruppearbeid etter modifisert "world café-modell". Noen av de aktuelle temaene:

 • klimavennlig bolig-, areal og transportplanlegging 
 • behov og muligheter for klimatilpasning 
 • muligheter for grønn næringsutvikling
 • klimakommunikasjon og engasjement
 • klimakrav i anskaffelser
 • hvordan samarbeide etter at samlingen er over

10.45: Bli kjent med dem du skal samarbeide med framover! 

Vi setter opp rom og bord etter tema, der deltakerne kan velge hva de vil delta på, uten annen agenda enn: Hvordan kan vi jobbe sammen framover? Temaene bestemmes av deltakerne via en spørreundersøkelse på dag 1: Hvilket tema skal du jobbe mest med framover? 

11.30: Avslutning 

11.45 Lunsj og hjem

Digital del av samlingen

Den digitale delen starter 16. november. Vi bruker Teams eller annet videomøteverktøy. Lenker blir lagt ut her når det nærmer seg.

Merk:

 • Sesjonene på tirsdager avholdes 12-13.30/14.00
 • Sesjonene på torsdager avholdes 09.30-11.00/11.30

Tirsdag 16. november: Klimatilpasning - Vær smart-kurset, del 1 

Torsdag 18. november: Stedsutvikling og transport på vei og sjø - eksempler fra kommunene 

Tirsdag 23. november: Klimatilpasning, Vær smart-kurset, del 2 

Torsdag 25. november: Planarbeid, del 1: Fakta- og datagrunnlag og verktøy 

Tirsdag 30. november: Klimatilpasning, Vær smart-kurset, del 3 

Torsdag 2. desember: Planarbeid og klima, del 2: Hvordan ta hensyn til klima (og natur) i alle deler av planarbeidet? 

Tirsdag 7. desember. Bygg, bærekraft og sirkulære løsninger - eksempler fra kommunene 

Torsdag 9. desember: Lokal klimarisiko 

Tirsdag 14. desember: Grønne anskaffelser, del 1  

Torsdag 16. desember: Grønne anskaffelser, del 2 

Tirsdag 11. januar: Klimatilpasning - interaktiv dag, refleksjoner og diskusjoner med deltakerne 

Torsdag 13. januar: Grønn næringsutvikling