info Dette er et tidligere arrangement

Webinar | 19.10.2021 – 19.10.2021

Klimatiltak, landbruk og reindrift i fjellkommuner

Hva kan kommunene gjøre for å bidra til utslippskutt og klimatilpasning i landbruks- og reindriftsnæringen i fjellkommuner?

Sted: På nett
Tid: 10.00-11.00
Pris: Gratis, men krever registrering
Arrangør: Miljødirektoratet

Fjellkommuner er nok ingen helt presis definisjon, men i dette webinaret forsøker vi å gi noen innspill til kommuner som har høyereliggende arealer som brukes til landbruk og reindrift. Hvordan kan kommunene bidra til å redusere utslipp fra aktivitetene i disse næringene, og hvordan bidra til klimatilpasning?

Innledere:

Arne Bardalen, spesialrådgiver, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), vil snakke om:

Et bærekraftig landbruk med lavere klimagassutslipp er ett av målene for landbrukspolitikken. Bærekraft betyr å finne balansen mellom å ivareta miljøverdier, produsere mer, redusere klimagassutslippene og tilpasse til et klima i endring.  Husdyra er motor for fjellandbruket og bidrar både med verdiskaping, matproduksjon, utslipp, økosystemtjenester, sysselsetting og bosetting. Klimatiltak for landbruket i fjellkommunene må utvikles i lys av dette.

Camilla Risvoll, seniorforsker, Nordlandsforskning, vil snakke om:

En økologisk, økonomisk og kulturelt bærekraftig reindrift er et viktig mål for reindriftspolitikken. Reindriften skaper ulike verdier som matproduksjon, samisk kultur, kulturlandskap og biomangfold. Tilgjengelig beiteareal setter de ytre rammene for reindriftens utviklingsmuligheter for framtiden. Reindrifta må i stadig økende grad tilpasse seg til klimaendringer. En bærekraftig tilpasning er viktig for å ikke øke klimafotavtrykket til reindriften.

Om webinarene

Webinarer er seminarer via internett. Det er gratis å delta, men du må registrere deg i forkant.