28 skogområder vernet

Kongen i statsråd har vedtatt å verne 28 skogområder i ni fylker. Vedtaket er et ledd i regjeringens satsing på økt skogvern.

Publisert 06.12.2019

Samlet nytt verneareal er ca. 79,5 kvadratkilometer, hvorav ca. 56 kvadratkilometer er produktiv skog.

Fem av områdene er utvidelser av eksisterende naturreservater. Bjørnstadfjellet er vern på Statskogs grunn. De øvrige områdene faller inn under ordningen med frivillig vern av skog.

Med dette vernet er nær 5 % prosent av alt skogareal og om lag 3,8 prosent av den produktive skogen vernet.

Stor variasjon

De 28 områdene er varierte i utforming og størrelse og inneholder viktige naturtyper som Norge har et spesielt ansvar for.

De nye naturreservatene inneholder områder med tempererte kystfuruskoger på Vestlandet, frodige edellauvskoger med blant annet innslag av høstingsskog og gamle hule eiker, bekkekløftnatur og gamle barskoger.

Områdene Kanestraum i Møre og Romsdal og Urdknuten i Telemark er vurdert som nasjonalt verneverdig.

Det er registrert en rekke truede og rødlistede arter knyttet til disse 28 områdene.

Vernet av Nordraheia naturreservat i Rogaland medfører omgjøring av deler av Vormedalsheia landskapsvernområde.