Forslag om unntak for farlige stoffer i EE-produkter

EU vurderer søknader om to unntak fra regelverket som regulerer farlige kjemikalier i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter)

Publisert 17.12.2019

EU har mottatt to nye søknader om unntak. Det tyske Øko-instituttet vurderer søknadene på oppdrag fra EU-kommisjonen.

En av søknadene gjelder fornying av unntak 27 i annex IV i RoHS-direktivet, om bruk av bly i medisinsk utstyr. Den andre søknaden (2019-3) gjelder søknad om nytt unntak i annex IV i RoHS-direktivet, for bruk av bly i måle- og overvåkingsinstrumenter til medisinsk bruk og i industrien.

Er det behov for unntak?

Det er behov for informasjon som bedre belyser om det er behov for unntakene, om det finnes alternativer og formulering av selve teksten i unntakene. Miljødirektoratet ber derfor alle som har relevant informasjon om å sende det inn. Det er laget et spørreskjema for hver søknad med spørsmål som Øko-instituttet ønsker svar på. Miljødirektoratet ønsker at det i spørreskjemaet også legges inn informasjon om hvorvidt unntakene berører norsk industri, og i tilfelle i hvilken grad.

Kommentarer sendes til Øko-instituttet innen 27. januar 2020, men vi ber om at en kopi sendes til Miljødirektoratet.

Om RoHS-direktivet

RoHS-direktivet er gjennomført i Norge i Produktforskriften (kap 2A i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter).

Det er anledning til å søke om unntak fra direktivet. Alle unntak er tidsbegrenset. Unntakene er gjengitt i produktforskriftens vedlegg 1 og 2 til kapittel 2 A.

Kommende endringer i 2011/65/EU (RoHS2) skal i utgangspunktet også innføres i Norge. Dersom aktører på det norske markedet har kommentarer til et endringsforslag er det viktig å gi innspill til EUs høring for å kunne påvirke. Muligheten for å påvirke er svært begrenset når regelverket senere skal gjennomføres i norsk rett.