Innspill til forslag om nye stoffer i RoHS-direktivet

EU vurderer å utvide forbudet mot farlige stoffer i EE-produkter og ber om innspill fra berørte parter.

Publisert 17.12.2019

RoHS-direktivet i EU regulerer i dag ti helse- og miljøfarlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter). Direktivet er gjennomført i Norge i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften, kap. 2A). EU vurderer å utvide direktivet med å regulere flere stoffer og har foreslått syv nye stoffer. I denne omgang ønsker de kommentarer og innspill til dokumenter som er laget for tre av stoffene; Tetrabrombisfenol-A, mellomkjedete klorparafiner (MCCP) og diantimontrioksid.

Kommentarer til forslagene kan sendes direkte til Øko-instituttet innen 30. januar 2020, men vi ber om at en kopi sendes til Miljødirektoratet.