Nasjonal avfallsplan er oppdatert

Miljødirektoratet har oppdatert den nasjonale avfallsplanen inklusive programmet for å forbygge generering av avfall.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 20.12.2019

Oppdateringen er gjort på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet (KLD), og planen og avfallsforebyggingsprogrammet er nå vedtatt av departementet.

Planen beskriver status for avfall i dag

Stortingsmelding nr. 45 (2016-2017), "Avfall som ressurs – avfallspolitikk og sirkulær økonomi" gir føringene for norsk avfallspolitikk. Den oppdaterte avfallsplanen og forebyggingsprogrammet er derfor ikke ny politikk, men beskriver mengder av ulike typer avfall i Norge, hvordan ulike avfallstyper håndteres og hvilke behandlings- og gjenvinningsanlegg som finnes.

Planen beskriver også behov for endringer i avfallsstrukturen. 

Forebygge at avfallet oppstår

Avfallsforebygging handler først og fremst om effektiv produksjon og gjennomtenkt forbruk. Programmet for avfallsforbygging beskriver eksisterende og nye tiltak og fastsetter mål for hvor mye mindre avfall som skal genereres.

EU krav om plan og forebygging

Det er et krav i EUs rammedirektiv for avfall at alle EU/EØS- landene må ha en avfallsplan som viser status for avfallshåndteringen og hvilke endringer som er nødvendig framover, og et program som omtaler hvordan generert mengde avfall skal reduseres. 

Eget vedlegg for farlig avfall

Når det gjelder farlig avfall, beskriver planen bare dagens status. Fremtidige løsninger for farlig avfall vil presenteres senere i et eget vedlegg.