Tankforskriften er oppdatert

Det er ikke lenger behov for å søke om dispensasjon fra tankforskriften for dobbeltveggede tanker. Det er også noen andre justeringer.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 19.12.2019

Forurensningsforskriften kapittel 18 om tanklagring av farlige kjemikalier og farlig avfall kjent som tankforskriften, er endret fra 7. november 2019.

Følgende endringer er gjort:

  • § 18‐2: En presisering/tydeliggjøring av forskriftens virkeområde
  • § 18‐3: Henvisningen til forskrift om klassifisering, merking mv. er ikke lenger gyldig og er derfor oppdatert
  • § 18‐3: Ny definisjon om midlertidig bygge‐ og anleggsvirksomhet er nå definert til å være virksomhet med en varighet på inntil 2 år
  • § 18‐6 c): Tillegg som er i tråd med vår praksis om å gi unntak fra kravet til oppsamlingsarrangement for tanker med dobbel vegg.
  • § 18‐11: Endring grunnet utløpte frister. Overgangsregelen er fjernet, da den ikke lenger er aktuell

Dispensasjon for dobbeltveggede tanker tas vekk

På bakgrunn av endring av § 18‐6 c) er det ikke lenger behov for å søke om dispensasjon fra tankforskriften for dobbeltveggede tanker.

Lufterør er dekket i § 18‐6 c), tredje ledd: "I tillegg skal tanken ha et oppsamlingsarrangement for spill fra overfylling, der kapasiteten skal være basert på miljørisikoanalysen."

Veileder for tankforskriften vil bli revidert

Den reviderte forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) finnes på Lovdata.