Forslag om harmonisert klassifisering for fire stoffer

Echa ber om kommentarer på forslag om harmonisert klassifisering og merking for fire nye stoffer innen 13. desember 2019 og 10. januar 2020.

Publisert 21.11.2019

Høringen gjelder disse stoffene:

  • 2-[N-ethyl-4-[(5-nitrothiazol-2-yl)azo]-m-toluidino]ethyl acetate; C.I. Disperse Blue 124 (EC 239-203-6; CAS 15141-18-1)
  • barium diboron tetraoxide (EC 237-222-4; CAS 13701-59-2)
  • bentazone (ISO); 3-isopropyl-2,1,3-benzothiadiazine-4-one-2,2-dioxide (EC 246-585-8; CAS 25057-89-0)
  • theophylline; 1,3-dimethyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione (EC 200-385-7; CAS  58-55-9)

Systemet med klassifisering og merking skal identifisere et stoff eller en stoffblanding sine farlige egenskaper og gi brukerne nødvendig informasjon om farer og sikker bruk.

Kjemikalier klassifiseres med hensyn til helse- og miljøfare og brann- og eksplosjonsfare, basert på sine iboende egenskaper.

Myndigheter og industri kan fremme forslag om harmonisert klassifisering av et stoff. Dersom et slikt forslag blir vedtatt, vil denne klassifiseringen være bindene for alle som skal klassifisere dette stoffet i EU/EØS.