Kjemikalier i bleier

Kjemikaliebyrået Echa har planer om å foreslå begrensning mot bruk av flere grupper av kjemikalier i engangsbleier, og inviterer nå til å gi innspill.

Publisert 22.11.2019 | Oppdatert 17.01.2020

Echa inviterer til å bistå med opplysninger innen 31. mars 2020 og arrangerer et nettmøte for interesserte parter 30. januar kl. 10.00.

Echas Registry of Intentions (RoI) er nå oppdatert med informasjon om at franske myndigheter planlegger å foreslå at flere grupper av kjemikalier forbys i engangsbleier til småbarn.

Blant de kjemiske gruppene er polysykliske aromatiske hydrokarboner, formaldehyd dioksiner, furaner og polyklorerte bifenyler.

Følg med på et tidlig stadium

Registry of Intentions (RoI) er Echas register med informasjon om myndighetenes planer om fremtidig regulering av stoffer under Reach og CLP. Hensikten er å gjøre offentligheten, og spesielt berørte parter, oppmerksom på kommende reguleringsforslag.

Dette muliggjør tidlig forberedelse til å bistå med informasjon, og kommentering på offentlig høring senere i prosessen.

Kjemikalieregelverket Reach