Kritiske samfunnsfunksjoner innen vassdragskalking

Miljødirektoratet har vurdert hvilke deler av verdikjeden for vassdragskalking som er en kritisk samfunnsfunksjon.

Publisert 01.04.2020

Kontinuerlig og uavbrutt vassdragskalking er et viktig og avgjørende tiltak for å opprettholde pH i vassdrag som er påvirket av forsuring, slik at bestandene av laks kan sikres.

Miljødirektoratet anser at deler av verdikjeden som sikrer kalkingsvirksomhet er kritiske samfunnsfunksjoner.

Tilbud om tilsyn av barn

Nøkkelpersonell i denne verdikjeden omfattes av Helsedirektoratets vedtak om at barn av kritisk personell skal gis et tilbud selv om barneskoler og barnehager er stengt (jfr. brev fra Helsedirektoratet av 12. mars 2020 om vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om møteforbud og stenging av virksomhet).

Med verdikjeden for vassdragskalking menes ansatte på produksjonsanlegg, sjåfører som transporterer kalk til doserere og driftspersonell for kalkdoseringsanlegg.

Med samfunnskritisk personell menes ansatte som trengs for å opprettholde produksjon, levering eller drift innen verdikjeden, og som jobber etter kontrakt med Miljødirektoratet/fylkesmannen, er omfattet av tilbudet.

Risiko for stans i kalking

Det er risiko for stans i kalkingen dersom kapasiteten til å levere kalk er utilstrekkelig, eller andre forhold fører til stans i produksjon, transport og stabil teknisk drift av anlegg, for eksempel teknisk svikt eller brå endringer i vannføring. 

Kalkingen gjennomføres ved å kontinuerlig tilføre kalk gjennom doseringsanlegg i vassdragene. 

Doseringsanleggene fylles opp med kalk daglig eller med noen dagers mellomrom, avhengig av i hvor stor grad vassdraget er forsuringspåvirket.

Dette krever stabilitet i leveranser fra leverandører/industri og transport av leveransene. I tillegg er det behov knyttet til oppfølging av drift av anleggene for å hindre teknisk driftsstopp.

Risiko for skade

Store verdier har blitt investert i å bygge opp laksebestandene i vassdrag som er rammet av forsuring.

Ved et opphør av vassdragskalking er det store økologiske verdier/naturmangfold som kan ta skade, og effekten av de investeringene som er gjort i vassdragene kan i ytterste konsekvens viskes ut ved at flere årsklasser av laksunger kan forsvinne eller bli betydelig redusert.

Perioden fra mars til juni er den mest sårbare perioden i laksens liv, da laksesmolt vandrer ut fra elvene til havet.

Smolten er sårbar for påvirkninger som en nedgang i pH i vannet. Stopp i kalking vil raskt føre til en senkning av pH, med tilhørende aktivering av giftige aluminiumsforbindelser som vil føre til økt dødelighet blant laksen. 

Prioritering kan bli nødvendig

Det kan oppstå behov for å prioritere hvem som skal motta leveranser av kalkprodukter hvis produksjonskapasiteten blir påvirket.

Doseringsanleggene knyttet til kalking får levert kalk fra to hovedleverandører; OMYA Hustadmarmor og Franzefoss Minerals.

Disse har henholdsvis uttak og lager på følgende steder:

 • Eydehavn, Arendal, Agder
  Leverer samme kalken (råmateriale) som fra Verdal, men den formales i Eydehavn.
  Leverer til anlegg i Agder.
 • OMYA: Elnesvågen, Møre og Romsdal og Knarrevik, Vestland (gamle Hordaland)
  Leverer i Vestland og noen anlegg i Rogaland og Agder

 • Franzefoss: Verdal, Trøndelag
  Leverer kalk til Rogaland (mellomlagring på Forus, Stavanger)