Rapport om verdsetting av luftforurensningens effekter

Kunnskapsstatus for verdsetting av helse- og miljøeffekter av luftforurensning.

Publisert 27.04.2020

Luftforurensing kan forårsake negative helseeffekter for mennesker og gjøre skade på økosystemer, vegetasjon, materialer og bygninger. I samfunnsøkonomiske analyser, som gjennomføres blant annet for store statlige samferdselsprosjekter eller analyser av klimatiltak, settes det en pris på disse virkningene i kroner og øre.

En ny rapport ser på kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for denne verdsettingen, og kommer med forslag til oppdateringer i tråd med nyere forskning.

Miljødirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og Statens Vegvesen skal i løpet av våren 2020 levere en vurdering til Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Samferdselsdepartementet om videre arbeid med verdsettingsestimater. Forslagene i rapporten vil være et viktig innspill til etatenes arbeid.