2509 km nye snøskuterløyper siden 2015

Miljødirektoratet har i dag oversendt en ny rapport som vurderer effekter av snøskuterløyper for rekreasjonskjøring til Klima- og Miljødepartementet.

Publisert 15.12.2020

Rapporten konkluderer med at 34 kommuner har etablert 2509 kilometer med nye snøskuterløyper som følge av lovendringen. Av disse er det 14 helt nye kommuner, som verken har hatt tradisjon med isfiskeløyper eller fornøyelsesløyper fastsatt av fylkesmannen tidligere. Enda flere kommuner er i prosess med etablering av snøskuterløyper.

Erfaringene fra to utvalgte kommuner, Tydal og Trysil, viser at det er gjennomført grundige og ryddige prosesser ved fastsetting av løyper i tråd med forskriften, og med et relativt lavt konfliktnivå.

Viktig med gode utredninger

Områder kartlagt som viktige eller svært viktige friluftslivsområder blir berørt av løypene. Selv om kommunene plikter å ta hensyn til friluftsliv når de planlegger løyper, kan de etter en vurdering og avveining velge å legge løyper i slike områder.

Rapporten understreker at kvaliteten på de faglige utredningene står sentralt, og kommer med følgende anbefalinger:

  • Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder må skje for hele kommunen, gjennomføres med friluftslivsfaglig kompetanse og løsrevet fra prosessene med å etablere snøskuterløyper.  
  • Kommunen må gjøre vurderinger av samlet belastning for de interesser regelverket skal ivareta.
  • Alle kommuner bør bli pålagt å evaluere effekten av sine løyper etter standardiserte kriterier.

Endring i ulovlig kjøring er ikke vurdert 

Rapporten gir ikke svar på om det er blitt mer eller mindre ulovlig kjøring som følge av lovendringen. Det har ikke vært mulig å finne gode og entydige indikatorer for å måle dette. Rapporten gir heller ikke svar på om lovendringen har ført til positive eller negative næringseffekter.