Hvordan lage kommunedelplaner for naturmangfold?

Miljødirektoratet gir i ny veileder råd om hvordan vi kan ta vare på verdifull natur i kommunal planlegging.

Artikkelen Artikkelen er gammel, og det kan hende at innholdet er utdatert
Publisert 18.12.2020

Kommunene har en avgjørende rolle i å forvalte naturen på en god måte og bidra til å stanse tapet av viktig naturmangfold.

Enklere å prioritere naturmangfold i arealplanleggingen

En kommunedelplan for naturmangfold gir kommunene kunnskap om og oversikt over naturmangfoldet i kommunen og et godt grunnlag for å gjøre riktige og gode valg for arealbruk og utbyggingstiltak.

Miljødirektoratet har nå publisert en veileder for kommuner som ønsker å utarbeide en slik kommunedelplan.

Erfaringer viser at planarbeidet gir økt kunnskap og kompetanse

Det systematiske arbeidet med kommunedelplaner for naturmangfold kom i gang som en oppfølging av stortingsmelding 14 (2015-16) "Natur for livet – norsk handlingsplan for naturmangfold".

Miljødirektoratet har gitt støtte og veiledning i arbeidet og kommuner som har laget slike kommunedelplaner, har erfart at planarbeidet gir viktig kunnskap og kompetanse.

Kartlegging av verdifull natur

Veilederen gir råd om hvordan kommunene kan finne fram til eksisterende kunnskap, kartlegge verdifull natur, og videreføre kartlegging og planarbeid i faktabaserte og forpliktende beslutninger.

I kommunedelplanen samles kunnskap om viktige naturmangfoldverdier lokalt, regionalt og nasjonalt. Dette gir grunnlag for å prioritere arealbruk i de ulike områdene.

Erfaringsmessig dreier de viktigste oppfølgende tiltakene seg om arealplanlegging, videre kartlegging, skjøtsel, restaurering, og informasjon til kommunens innbyggere.

Arealendringer påvirker naturmangfoldet mest

De beslutningene som tas gjennom kommunenes arealplanlegging etter plan- og bygningsloven, har stor betydning for hvordan naturmangfoldet blir ivaretatt. Miljødirektoratet anbefaler at kommunene finner fram til trekkområder, grøntdrag og andre naturlige forbindelseslinjer mellom naturområdene.

At artene har mulighet til å flytte på seg, er viktig for en godt fungerende natur. Mange dyrearter gjør det som del av sitt levesett, og planter er også avhengig av å finne nye voksesteder dersom levevilkårene endres.

Med et klima i endring forandrer levevilkårene seg raskere enn før, slik at klimaendringer forsterker betydningen av å ta vare på godt fungerende naturområder og forbindelseslinjene mellom dem.

Det skal fortsatt bygges både boliger og infrastruktur i norske kommuner, men informasjonen i kommunedelplanen vil bidra til gode vurderinger av hvor ny utbygging bør være. Kunnskapen er også et godt grunnlag for å planlegge utformingen av utbyggingsområder, der mindre tilpasninger ofte kan ha vesentlig betydning for natur.