Mellomkjedete klorparafiner: Innspill til SVHC-forslag

Echa inviterer til å gi innspill til utarbeidelse av forslag om å føre opp mellomkjedete klorparafiner på kandidatlista i Reach til 15. desember 2020.

Publisert 02.12.2020

Det europeiske kjemikaliebyrået Echa ber om informasjon ("call for comments and evidence") i forbindelse med utarbeidelse av et forslag om at stoffene identifiseres som SVHC-stoffer og føres opp på kandidatlista i Reach.

Det er Echa, på vegne av EU-kommisjonen, som skal utarbeide SVHC-forslaget som skal være ferdig 8. februar 2021.

Gi innspill til Echa

Alle som har relevant informasjon, eller kan bli berørt av dette forslaget kan gi innspill til Echa innen 15. desember 2020.

Relevant informasjon omfatter opplysninger om

  • Produksjon, import, bruk, eksponering og utslipp til miljøet.
  • Hvilke muligheter det finnes for å erstatte (substitusjon) mellomkjedete klorparafiner, hva som er alternativene og de økonomiske aspektene ved substitusjon.
  • Strukturen i forsyningskjeden.

Dersom aktører på det norske markedet har relevant informasjon er det viktig å gi innspill til Echas høring for å kunne ha reell påvirkningsmulighet.

Inneholder stoffer med særlig alvorlige helse- og miljøegenskaper (såkalte SVHC-stoffer, Substances of Very High Concern). Når et stoff føres opp på kandidatlista får industrien informasjonsplikt til publikum og myndigheter ved omsetning av kjemikalier og faste produkter med slike stoffer (for eksempel tekstiler og møbler). Stoffer på kandidatlista kan bli underlagt krav om autorisasjon i Reach, eller bli forbudt.

Registry of Intentions (RoI) er Echas register med informasjon om myndighetenes planer om fremtidig regulering av stoffer under Reach og CLP. Hensikten er å gjøre offentligheten, og spesielt berørte parter, oppmerksom på kommende reguleringsforslag. Dette muliggjør tidlig forberedelse til å bistå med informasjon, og kommentering på offentlig høring senere i prosessen.

Echa har tre registre:

Relaterte lenker