Behandling av luftkvalitet i arealplanlegging

Evalueringen av retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging viser at den er nyttig, men at den kan forbedres som et verktøy.

Publisert 18.12.2020

Retningslinjen for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) ble etablert i 2012. Den gir anbefalinger til kommunene og andre brukere om hvordan de skal forholde seg til luftkvalitet når de skal planlegge arealbruken i kommunen. God arealplanlegging bidrar til å forebygge og begrense luftkvalitetsproblemer. For eksempel kan kommunene sørge for at barnehager, sykehjem og boliger ikke legges i områder med dårlig luft.

Nå har Miljødirektoratet, Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet evaluert retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520), på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Som en del av evalueringen har Rambøll hentet inn erfaringer fra brukere av dagens retningslinje, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Gjennom intervjuer, skriftlige innspill og en workshop har kommuner, konsulenter, statlige etater og utbyggere fått sagt hva de mener om hvordan dagens retningslinje fungerer.

Evalueringen viser at de fleste brukerne mener det er nyttig med en egen retningslinje for hvordan luftkvalitet skal behandles når kommunene jobber med arealplanlegging. Samtidig viser evalueringen at retningslinjen kan og bør forbedres på flere områder.

Blant annet ønsker brukerne at:

  • retningslinjen skal konkretisere hvordan luftkvalitet skal behandles i ulike planfaser, og hvilke tiltak og krav som skal eller bør stilles
  • retningslinjen skal bli tydeligere og mer konkret slik at den gir mindre rom for tolkninger og ulik praktisering
  • retningslinjen skal gi tydeligere råd om hvilken metodikk som skal brukes ved luftkvalitetsberegninger
  • retningslinjen skal gi bedre råd for å avveie og løse målkonflikter som fortetting i områder med dårlig luftkvalitet

Miljødirektoratet, Statens vegvesen og Folkehelseinstituttet skal i løpet av neste år foreslå endringer i retningslinjen. Forslagene utarbeides på oppdrag fra departementene og skal leveres innen 1. desember 2021.

Les mer