Tegn på økt eutrofiering i Mjøsa

NIVA har levert årsrapport for 2019 i overvåkingsprogrammet Økosystemovervåking i store innsjøer (ØKOSTOR).

Publisert 17.12.2020

Rapporten for 2019 presenterer resultater fra ti av Norges store innsjøer: Nisser, Norsjø og Tinnsjå i økoregion Sørlandet, Eikeren, Gjende, Mjøsa, Randsfjorden og Tyrifjorden i økoregion Østlandet, Selbusjøen i Midt-Norge og Takvatnet i økoregion Finnmark og indre Troms.

Mjøsa har god økologisk tilstand for planteplankton på den pelagiske stasjonen langt fra land, men likevel skjedde det betydelige oppblomstringer av cyanobakterier i store deler av strandsonen sommeren 2019, noe som medførte advarsler mot bading i juli.

Andre funn inkluderer at det i Gjende har blitt registrert høyere nivåer av turbiditet og fosfor i forhold til de andre innsjøene, hovedsakelig grunnet økt bresmelting og dermed økt mengde brepartikler i innsjøen.

Dette viser resultatene:

  • Nisser, Takvatnet var i svært god økologisk tilstand.
  • Tinnsjå, Mjøsa og Selbusjøen var i god økologisk tilstand.
  • Norsjø, Randsfjorden og Tyrifjorden var i moderat tilstand på grunn av forekomst av regionalt fremmede høyrisikoarter (ørekyt eller mort).
  • Eikeren var i moderat tilstand på grunn av redusert dominans av sik og ørret.
  • Gjende var i moderat tilstand på grunn av både planteplankton og fisk (redusert ørretbestand).

Økosystemovervåking i store innsjøer (ØKOSTOR) ble etablert i 2015. I programmet overvåkes store innsjøer i hele Norge, til sammen 26 store innsjøer fordelt på alle fylkene. I innsjøene tas det prøver av alle biologiske kvalitetselementer i vannforskriften, for eksempel planteplankton og vannplanter.

Et av formålene til programmet er å fastsette økologisk tilstand i de aktuelle innsjøene, og å bidra til å oppfylle Norges rapporteringsforpliktelser overfor vanndirektivet.

ØKOSTOR-programmet skal lyses ut for ny programperiode i desember 2020. Miljødirektoratet finansierer programmet.