Farlig avfall blir rimeligere å deklarere

Vi har digitalisert deklarasjonssystemet for farlig avfall, redusert kostnader, og gebyret for å deklarere avfallet er sterkt redusert.

Publisert 26.02.2020

Klima- og miljødepartementet har nå satt ned deklarasjonsgebyret for farlig avfall fra 15 til 8 kroner per tonn farlig avfall. Gebyret skal dekke utgiftene for deklarasjonssystemet, og har blitt satt ned flere ganger de senere årene.

Ny gebyrsats gjelder for deklarasjoner med ferdigstatus fra og med 13. januar 2020. Første faktura fra Miljødirektoratet til avfallsmottakene med lavere sats kommer i mai 2020.

Deklarering gir oversikt og kontroll med farlig avfall

Virksomheter som genererer farlig avfall må ved levering rapportere til Miljødirektoratet om hva slags avfall det er, hva avfallet inneholder, hvilke egenskaper det har og hvor det leveres. Dette gjøres i det elektroniske deklarasjonssystemet, Avfallsdeklarering.no 

På den måten får myndighetene oversikt over hvor mye farlig avfall som blir levert, hvor det har oppstått og hvem som har håndtert det. Det er viktig å ha god kontroll med farlig avfall siden det kan forårsake skader på miljø, mennesker og dyr dersom det ikke håndteres forsvarlig.

Tilrettelagt for samdeklarering

Vi jobber også med å videreutvikle og forenkle deklarasjonsprosessen.

Fra november 2019 har det vært mulig å samdeklarere elektronisk i Avfallsdeklarering.no. Dette er en etterspurt og nyttig funksjon for mottakere av farlig avfall. Samdeklarering innebærer å samle farlig avfall av samme type, som allerede er deklarert, på en felles deklarasjon ved viderelevering av avfallet.

Avfallsforskriften krever at deklarasjonsskjemaet skal følge alle leveranser, men det er ikke krav om å samdeklarere ved viderelevering.

Dersom det skal samdeklareres skal det imidlertid gjøres elektronisk i Avfallsdeklarering.no