Illegal hogst av tømmer - gjennomgang av EUs regelverk

Ulovlig hogst av tømmer er et globalt problem med signifikant påvirkning på økonomi, det sosiale og på miljø.

Publisert 07.02.2020

Europakommisjonen har to reguleringer som har som mål å motvirke illegal hogst:

  • Eus tømmerforordning, Regulation (EU) No 995/2010
  • FLEGT - the forest law enforcement, governance and trade regulation, Regulation (EC) No 2173/2005. Merk at denne ikke er  implementert i Norge.

Denne høringen skal se på hvordan disse to reguleringene har virket globalt, hvor effektive, relevante og konsistente de er og om de er brukbare supplement til nasjonale reguleringer.

Høringsfrist: 28. februar 2020

Mer om høringen:

Illegal logging – evaluation of EU rules (fitness check)