Ny rapport om fylkesmannens arbeid med fremmede arter

Menon Economics har på oppdrag fra Miljødirektoratet evaluert fylkesmannsembetenes og Sysselmannen på Svalbards innsats mot fremmede arter.

Publisert 19.02.2020

I evalueringen inngår en vurdering av status for arbeidet, hvilke styrker og svakheter man har funnet på tvers av ulike forvaltningsnivåer, for deretter å gi anbefalinger om konkrete tiltak for å øke måloppnåelsen.

Norsk institutt for naturforskning har også bidratt til rapporten.

Les mer